Reglement

1. Deelnemingsvoorwaarden

1.1. Enkel de clubs die hun lidgeld, hun achterstallige betalingen en hun bijdrage voor de interclubteams hebben betaald, kunnen deelnemen aan de interclubcompetitie van de VSF. Clubs die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, kunnen geen aanspraak maken op een tornooi (Dunlop of Oliver/AA).
Alle clubs die aan de competitie deelnemen en/of willen lid zijn van onze federatie, zijn verplicht het online inschrijvingsformulier in te vullen en tijdig door te sturen (datum vermeld op het formulier). Clubs die niet in orde zijn met de betalingen van art. 1.1. kunnen geen punten verdienen voor de interclubcompetitie. Onvolledige betalingen worden als onvoldoende beschouwd.

1.2. Wanneer een club haar facturen voor de interclubspelers en interclubploegen niet heeft betaald op 1 september en tegen 10 september voor de toegevoegde spelers krijgt geen enkel team van die club punten voor de rangschikking. Punten worden toegekend – en zonder terugwerkende kracht – van het moment dat de verschuldigde bedragen op de rekening van de VSF staan.

1.3. De inschrijving gebeurt als volgt:

 • Het secretariaat zal uiterlijk op 15 mei het online inschrijvingsformulier publiceren.
 • Alle clubs die aan een interclubcompetitie van de VSF wensen deel te nemen en clubs die wensen lid te zijn zonder interclubploegen, moeten voor de datum vermeld op dit inschrijvingsformulier, dit document volledig en correct digitaal versturen.
 • De clubafgevaardigde zorgt voor:
  a. een volledig ingevuld inschrijvingsformulier
  b. de vereffening van de openstaande facturen, betaling van boetes, of bezorgt een kopie van de uitgevoerde betaling
  c. de betaling van de interclubploegen en tornooien voor het nieuwe seizoen of bezorgt een kopie van de uitgevoerde betaling.
 • Indien dit vorige punt niet in zijn volledigheid door de club wordt nageleefd, wordt de inschrijving van de ploegen niet aanvaard.

2. Spelers

2.1. Spelers kunnen aan deze interclubcompetitie deelnemen als zij:

 • Rechtmatig lid zijn van een club die lid is van de VSF
 • Vermeld staan op de interclublijst
 • In het bezit zijn van een geldige lidkaart
 • Minimum 12 jaar zijn op 1 september

2.2. Interclubafspraken die op nationaal vlak gemaakt worden tussen de VSF en LFS, dienen nageleefd te worden door de betrokken spelers. Binnen deze afspraken kan men slechts lid zijn van één club en enkel voor deze club in de competitie uitkomen, ongeacht de aard van de competitie.

3. Transfers

3.1. De transfer van de individuele speler die vermeld staat op de interclublijst wordt integraal geregeld door het decreet van 24 juli 1996, zijnde het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar. De termijn voor de opzegging van de overeenkomst en de daarop aansluitende verzetstermijn wordt door de Vlaamse Squashfederatie als volgt bepaald:

 • Opzeggingstermijn: 1 april – 30 april
 • Periode heraansluiting: 1 mei – 15 juni

3.2. Elke individuele speler heeft het recht zijn transfer aan te vragen of zijn overeenkomst met een club op te zeggen.

3.3. Transfers binnen VSF

3.3.1. De transfer van de individuele speler die vermeld staat op de interclublijst wordt integraal geregeld door het decreet van 24 juli 1996, zijnde het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar.De speler die vermeld staat op de interclublijst en die het volgend jaar met een andere club wil deelnemen aan de interclubs, moet een transfer aanvragen. Dit geldt voor alle geklasseerde en niet-geklasseerde spelers en buitenlandse spelers. Een speler die gedurende 1 jaar geen interclub gespeeld heeft of een speler die gedurende 1 jaar niet op de interclublijst gestaan heeft, moet de transferformaliteiten niet vervullen.Buitenlandse spelers die voor de eerste maal aansluiten bij een VSF-club, worden beschouwd als nieuwe leden. Hebben zij echter gespeeld voor een VSF-club en willen zij van club veranderen, vallen zij ook onder dit transferreglement. Transfers voor spelers die van de Vlaamse Squashfederatie willen overstappen naar de Ligue Francophone de Squash of omgekeerd, worden toegepast conform de reglementering van de BSF (Belgische Squashfederatie) (zie verder onder punt 3.4). Ook hier wordt de vrije keuze van aansluiting bij een nieuwe sportvereniging door de niet-professionele sportbeoefenaar gewaarborgd. De termijn voor de opzegging van de overeenkomst wordt voor de Vlaamse Squashfederatie als volgt bepaald: opzeggingstermijn: 1 april – 30 april.

3.3.2. De interclubspeler die van club wenst te veranderen moet een schriftelijke aanvraag indienen tussen 1 april en 30 april. Dit dient te geschieden op straffe van nietigheid bij een ter post aangetekende brief aan de opgezegde sportvereniging en aan de sportfederatie. Deze werkwijze dient men te volgen zowel bij akkoord van alle partijen als bij een gebeurlijk niet-akkoord. Er is dus geen verzetstermijn noch de mogelijkheid om een beroep te doen op de verzoeningscommissie van BLOSO. Het ‘decreet’ garandeert aldus de volledige vrijheid van de sportbeoefenaar om een club te verlaten. De interclubspeler die van club wenst te veranderen dient ten laatste op 15 juni op straffe van nietigheid door aangetekend schrijven aan de federatie bekend te maken naar welke club hij overstapt. Wij vragen om de melding van de nieuwe club te doen op het transferformulier, een document dat speciaal ontworpen werd om de communicatie tussen de speler en de federatie te uniformiseren.

3.3.3. Een ontslagnemende speler mag gedurende het eerstvolgende seizoen niet voorkomen op de interclublijst van een andere club indien hij geen geldige transfer heeft aangevraagd.

3.4. Transfers tussen LFS en VSF
De opzegperiode is bepaald tussen 1 en 30 april en de transferperiode is bepaald tussen 1 mei en 15 juni.
Een speler die tijdens het lopende seizoen interclub heeft gespeeld en die wenst te transfereren naar een club van de andere liga verwittigt tussen 1 en 30 april zijn liga en op de manier waarop zijn liga dit voorschrijft. De poststempel geldt als aanvaardingscriterium. Voor 5 mei sturen de liga’s hun transferlijsten naar het secretariaat van de BSF dat deze lijsten doorstuurt naar de LFS en de VSF.
Tussen 1 mei en 15 juni moet de speler de liga waar hij het volgend seizoen wenst competitie te spelen op de hoogte brengen conform de regels van die liga. De poststempel geldt als aanvaardingscriterium. Voor 20 juni sturen beide liga’s de lijst met de getransfereerde spelers naar het secretariaat van de BSF dat ze doorstuurt naar de LFS en de VSF. Bij klacht over de geldigheid van een transfer door een of beide liga’s zal het Dagelijks Bestuur van de BSF uitspraak doen. In geval van besluiteloosheid van het Dagelijks Bestuur zal de Raad van Bestuur van de BSF hierover een uitspraak doen.

3.5. Transfers en aansluiten van buitenlandse spelers
Buitenlandse spelers die vorig seizoen voor de VSF of LFS hebben gespeeld en die van club willen veranderen, maar NIET van federatie, volgen de voorgeschreven procedure van de federatie waarbij hij/zij vorig seizoen was aangesloten. Buitenlandse spelers die vorig seizoen voor de VSF of LFS hebben gespeeld, die van club willen veranderen EN van federatie, volgen de procedure zoals beschreven onder punt 3.4. Buitenlandse spelers die vorig seizoen niet in België hebben gespeeld, moeten samen met alle buitenlanders die de club op haar interclublijst wenst te plaatsen, vermeld worden op een lijst die voor 15 juni op het secretariaat van de VSF moet zijn. Ook buitenlandse spelers kunnen ofwel lid zijn van de VSF ofwel van de LFS, maar niet van beide. Bovendien mogen zij maar op één interclublijst voorkomen.

3.6. Een speler kan slechts één transfer per seizoen aanvragen.
Indien een speler meer dan één aanvraag doet, geldt de eerste geldige aanvraag. (Ook als alle betrokken partijen opteren voor een tweede heraansluiting.)

3.7. Een ontslagnemende speler mag gedurende het eerstvolgende seizoen niet voorkomen op de interclublijst van een andere club indien hij geen geldige transfer heeft aangevraagd.

3.8. Assimilatie moet aangevraagd worden voor buitenlanders en spelers die minstens 1 seizoen geen officiële wedstrijd gespeeld hebben. Dit geldt voor alle divisies.

4. Interclub heren

4.1. De Belgische clubkampioenschappen voor de eredivisieclubs en masterclubs om de Belgische kampioen aan te duiden wordt door de Belgische Squashfederatie gereglementeerd.

4.2. Alle spelers die beantwoorden aan art. 2 en 3 van dit reglement worden toegelaten om aan de interclubcompetitie deel te nemen.

4.3. Het aantal buitenlandse spelers op de interclublijst is onbeperkt in alle reeksen.

4.4. Spelers kunnen maar deelnemen aan de laatste 3 wedstrijden van de competitie als zij reeds 3 maal voor hun club hebben gespeeld in de loop van het seizoen. Het gaat hier om 3 officiële competitiewedstrijden. Bekerwedstrijden tellen niet mee. Deze regel telt ook voor de play-offs en play-downs. Voor BSF-wedstrijden zie BSF-reglement.
HEREN:
Dit artikel geldt voor de spelers die op de plaatsen 1, 2 en 3 spelen tijdens de wedstrijd (dit is niet de plaats op de interclublijst). Het geldt niet voor spelers die op plaats 4 spelen tijdens de wedstrijd in de divisies 1, 2, 3, 4, 5.
(uitzondering eredivisie en provinciale competitie)
DAMES:
Dit artikel geldt voor de speelsters die op de plaatsen 1 en 2 spelen tijdens de wedstrijd (dit is niet de plaats op de interclublijst). Het geldt niet voor de speelster die op plaats 3 speelt tijdens de wedstrijd in de divisies 1 en 2.
(uitzondering eredivisie en provinciale competitie)

4.5. Reeksen met minder dan 8 ploegen per reeks: spelers kunnen aan de laatste 2 wedstrijden deelnemen als ze 2 maal gespeeld hebben voor hun club in de loop van het seizoen. Het gaat hier om 2 officiële competitiewedstrijden. Bekerwedstrijden tellen niet mee. Deze regel telt ook voor de play-offs en play-downs. Voor BSF-wedstrijden zie BSF-reglement.
HEREN:
Dit artikel geldt voor de spelers die op de plaatsen 1, 2 en 3 spelen tijdens de wedstrijd (dit is niet de plaats op de interclublijst). Het geldt niet voor spelers die op plaats 4 spelen tijdens de wedstrijd in de divisies 1, 2, 3, 4, 5.
(uitzondering eredivisie en provinciale competitie)
DAMES:
Dit artikel geldt voor de speelsters die op de plaatsen 1 en 2 spelen tijdens de wedstrijd (dit is niet de plaats op de interclublijst). Het geldt niet voor de speelster die op plaats 3 speelt tijdens de wedstrijd in de divisies 1 en 2.
(uitzondering eredivisie en provinciale competitie)

UITZONDERING EREDIVISIE:

 • Voor eredivisie heren en dames blijft regel 4.4 van kracht d.w.z. men moet 3 maal interclub gespeeld hebben voor de club om deel te nemen aan de laatste 3 wedstrijden ongeacht het aantal ploegen in deze reeksen.
 • Voor eredivisie heren en dames geldt dit artikel voor iedereen, d.w.z. ook voor de speler die op plaats 4 speelt tijdens de wedstrijd en de speelster die op plaats 3 speelt tijdens de wedstrijd.

UITZONDERING PROVINCIALE COMPETITIE:

 • dit artikel geldt niet in de provinciale reeksen.

4.6. Een nieuwe buitenlandse speler die nog geen VSF-klassement heeft en die in de VSF-competitie wil aantreden, zal hiervoor vóór 15 juni een aanvraag moeten indienen op de daarvoor bestemde formulieren. De sportcommissie zal dit klassement herzien volgens de uitslagen van de betrokken speler. De aansluiting van een buitenlandse speler die nog niet voor een VSF-club heeft gespeeld, is geldig wanneer het secretariaat in het bezit is van een door de speler ondertekende lidkaart en een kopie van zijn/haar identiteitskaart.

4.7. Een speler die lid geweest is en minimum 1 seizoen geen officiële wedstrijd gespeeld heeft, moet daarna geassimileerd worden en hoeft dus niet op een gedaald klassement te starten indien de punten niet overeenstemmen met de reële sterkte. De procedure moet gebeuren voor de eerste officiële wedstrijd van de betrokken speler. Indien achteraf blijkt dat er sterke spelers niet geassimileerd zijn, dan verliezen de gedupeerden hun punten niet en krijgt de club een boete van € 100. De commissie sport kan zelf op ieder moment een speler assimileren indien nodig. Onder assimilatie wordt verstaan dat aan een speler een ‘nieuw’ en hoger klassement wordt toegekend op basis van zijn reële sterkte en niet op basis van zijn huidig klassement dat een daling meemaakte als gevolg van het niet deelnemen aan officiële wedstrijden.

4.8. Alle herenploegen uit de 3de, 4de en 5de divisie zijn verplicht twee spelers te laten deelnemen aan een spelregelavond die voorafgaand aan de competitie wordt georganiseerd. Bij de dames wordt elke ploeg uit de 2de divisie verplicht om 1 speelster naar een spelregelavond af te vaardigen. Als een speler uit bovenvermelde ploegen reeds vorig(e) jaar(en) een spelregelavond gevolgd heeft, is deze ploeg vrijgesteld.

4.9. Indien een ploeg niet het juiste aantal spelers naar de spelregelavond stuurt en zich niet in orde kan stellen voor 1 januari van het lopende seizoen, zal de ploeg voor de interclub met 5 verliespunten per persoon bestraft worden.

5. Interclub dames

5.1. Voor de dames gelden de artikels onder hoofdstuk 4 van het interclubreglement.

5.2. Dames mogen niet spelen in de herendivisies. Dames mogen enkel meespelen in de provinciale competitie. Het plafond van max. D1 bij de heren en B1 bij de dames blijft behouden. Een tweede lidkaart voor de dames om bij de heren te spelen is gratis.
De assimilatietabel:

 • Dames B1 – D1 bij de heren
 • Dames B2 – D2 bij de heren
 • Dames B3 – D3 bij de heren
 • Dames vanaf C1 – D4 bij de heren

5.3. Dames die zwanger zijn, mogen aan geen enkele officiële competitie deelnemen.

6. Provinciale competitie

6.1. De provinciale competities staan geheel los van de interclubcompetitie, maar ze worden gespeeld onder de reglementen van de VSF. De wedstrijden die in deze competitie worden gespeeld tellen mee voor de individuele ranking. Spelers die in de provinciale competitie een wedstrijd hebben gespeeld, kunnen nog in dezelfde week in de interclubcompetitie uitkomen, maar voor dezelfde club.
Toevoegen van spelers kan in de loop van de competitie. Spelers zonder punten worden onderaan de lijst toegevoegd in de categorie van de spelers met 0 punten. Spelers met punten worden op de juiste plaats ingevoegd (1ste helft seizoen volgens de ranking van mei, 2de helft seizoen volgens de ranking van december). De clubs dienen op het wedstrijdblad het nummer van de speler te vermelden opdat deze spelgerechtigd zou zijn. Nieuwe spelers (en hun gegevens) moeten doorgegeven worden aan het secretariaat en dit voordat zij een wedstrijd meespelen in de provinciale competitie. De lidkaart wordt op het secretariaat aangemaakt en aan hem/haar persoonlijk opgestuurd. Mocht het klassement van de speler in januari wijzigen, dan kan hij de competitie waarin hij is gestart blijven afwerken.
Dames in de provinciale reeksen: dames die in de provinciale reeksen bij de heren spelen krijgen punten als volgt:

 • Dame speelt in de provinciale competitie tegen een dame: dan worden deze punten mee opgenomen in het damesklassement. Hier moet het vrouwenlidnummer gebruikt worden.
 • Dame speelt in de provinciale competitie tegen een heer: dan worden deze punten mee opgenomen in het herenklassement van de dame. Hier moet het mannenlidnummer gebruikt worden.

6.2. Reglementering

Regionale competitie Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen:

 • Alle ploegen spelen met een ploeg van 4 spelers (man of vrouw) met ten hoogste een D1 klassement op 1 september.
 • Dames mogen deelnemen aan de provinciale competitie indien ze na assimilatie maximum een D1-klassement hebben.
 • Art. 4.4. en 4.5. van het interclubreglement is niet van toepassing.
 • Indien een club 2 teams inschrijft in dezelfde reeks, moeten er 2 aparte lijsten van 4 spelers opgemaakt worden. Er is een reservelijst waaruit de 2 teams spelers kunnen nemen. Een reservespeler die 3 keer meespeelt met het ene of het andere team kan vanaf dan nog alleen in dat team meespelen. Opgelet, de 4 spelers moeten in de juiste volgorde van punten spelen. Indien een reservespeler meer punten heeft dan een speler op de vaste lijst, moet deze reservespeler boven de vaste speler spelen.

Hierbij de assimilatietabel voor de provinciale competitie:

 • Dames B1 – D1 bij de heren
 • Dames B2 – D2 bij de heren
 • Dames B3 – D3 bij de heren
 • Dames vanaf C1 – D4 bij de heren

7. Teams

7.1. Vóór 1 juli moet de VSF in het bezit zijn van de interclublijst op de daarvoor bestemde formulieren. Er dient een aparte lijst gemaakt te worden voor de Vlaamse divisies en een aparte lijst voor de provinciale competitie. Clubs die zowel heren- als damesteams hebben, moeten twee verschillende interclublijsten indienen.
Het secretariaat stuurt na ontvangst van de interclublijsten, de lijsten van eredivisie heren & dames naar alle teams in eredivisie. De clubs krijgen 7 dagen om een geargumenteerde opmerking over de volgorde van de spelers naar het secretariaat te sturen. De uiteindelijke beslissing van de volgorde ligt steeds bij de commissie sport. De beslissing die de commissie sport neemt is definitief.
Tot en met 31 augustus mag men nog spelers verwijderen of toevoegen. Dit geldt voor alle klassementen. Indien er een toevoeging gebeurt in eredivisie, worden de nieuwe lijsten nog eens rondgestuurd. Op 1 september zijn de lijsten definitief. De factuur voor de toegevoegde spelers moet worden betaald tegen 10 september ongeacht de uitgiftedatum van de factuur. Voor de geschrapte spelers ontvangt de club een creditnota. Tijdens het seizoen kunnen er in alle reeksen (uitgezonderd eredivisie) spelers zonder punten worden toegevoegd onderaan de lijst. De factuur voor deze toegevoegde spelers ontvangt de club in januari en op het einde van het seizoen.

7.2. Alleen de spelers die op de interclublijst vermeld staan en in het bezit zijn van een lidkaart mogen aan de interclub deelnemen (uitzondering voor provinciale competitie zie art. 6.1.).

7.3. Het opmaken van de interclublijst gebeurt als volgt:
Voor alle reeksen: de spelers worden opgesteld volgens hun plaats op de ranking, in eredivisie behoudt de commissie sport de vrijheid de volgorde van de spelers te wijzigen in functie van de reële sterkte. De spelers die niet op de ranking staan, worden geplaatst volgens hun sterkte. Dames die deelnemen aan de provinciale competitie krijgen een lidnummer bij de heren en starten op een geassimileerd klassement. In dat geval moet er een tweede lidkaart aangevraagd worden, welke gratis is. Enkel de gepubliceerde klassementen van mei zijn geldig voor het opmaken van de interclublijst. De volgorde wordt niet gewijzigd. Tijdens de onderbreking in december moet de secretaris de lijst met de nieuwe spelers voor 1 januari naar het secretariaat opsturen. Tijdens de onderbreking in december is het niet toegestaan een lijst op te splitsen in 2 of meer lijsten. Het VSF-secretariaat maakt de nieuwe interclublijst (uitzondering eredivisie). Voor het tweede deel van het seizoen kan men spelers toevoegen tot en met klassement D1 bij de heren en C1 bij de dames. Dit geldt enkel voor transfervrije spelers en niet in eredivisie. Om nieuwe leden toe te voegen dient de club de gegevens van deze persoon aan het secretariaat te bezorgen. De lidkaart wordt persoonlijk naar de speler opgestuurd.

7.4. Indien er binnen een club verscheidene interclubploegen zijn, wordt één sterktelijst opgemaakt. Dit betekent dat de titularissen van het eerste team (aantal wijzigt volgens art. 7.9.) niet kunnen uitkomen voor één van de lager geplaatste teams. De volgende 3 (dames) of 4 spelers (heren) zijn de basisspelers van het tweede team, enz.
Onderaan de sterktelijst wordt een reservelijst toegevoegd. De spelers kunnen ingezet worden in de hogere teams op de juiste plaats die bepaald wordt door hun punten.

7.5. Op art. 7.4. worden twee uitzonderingen toegelaten:

 • Wanneer een ploeg binnen een club toch afzonderlijk wil spelen, moet zij een afzonderlijke sterktelijst insturen die overeenstemt met de bovenvermelde regels. Deze ploeg heeft haar eigen reservespelers die niet op een andere lijst van de club mogen voorkomen.
 • Wanneer er twee teams van een zelfde club in een zelfde reeks staan, moet één ploeg een afzonderlijke lijst indienen met een eigen reservelijst van spelers die niet in een ander team van de club kunnen worden ingezet of moeten de eerste 4 namen op de lijst verschillend zijn en kan de reservelijst dezelfde zijn voor beide teams. Indien een speler van de reservelijst één keer meespeelt met een team moet hij voor dat team blijven spelen en kan hij niet meer meespelen met het andere team.

7.6. De inschrijvingslijst vermeldt de naam en voornaam, het competitienummer en de rangschikking van elke speler. De kapiteins van beide clubs zijn verplicht de goedgekeurde interclublijst te gebruiken bij het invullen van het wedstrijdblad. De interclublijst moet aanwezig zijn voor aanvang van de wedstrijden.

7.7. Ploegen uit 3de, 4de en 5de divisie bij de heren en 2de divisie bij de dames dienen op de interclublijst de namen te melden van de spelers die inschrijven voor de spelregelavond. Het volgen van de spelregelavond heeft een verplichtend karakter voor 2 spelers uit de herenploegen van 3de, 4de en 5de divisie. Bij de dames moet 1 speelster uit de ploeg van 2de divisie de spelregelavond volgen. Spelers die de spelregelavond voordien hebben gevolgd, of een A of B klassement hebben, zijn vrijgesteld.

7.8. Eredivisie: er wordt een aparte lijst gemaakt voor eredivisie dames of heren. Deze mag maximum 12 spelers bevatten en geldt voor de volledige VSF-competitie eredivisie. M.a.w. er is geen aanpassing van de interclublijst begin januari. De top 4 bij de heren en de top 3 bij de dames van de eredivisielijst mag niet op een andere interclublijst staan. Dit zijn m.a.w. de titularissen van de teams in eredivisie.

7.9. De samenstelling van de teams gebeurt op basis van de volgorde op de interclublijsten:

 • Bij de heren in alle divisies: 4 spelers
 • Bij de dames in alle divisies: 3 speelsters
 • In de provinciale competitie: 4 spelers.

7.10. Een speler is titularis van het eerste team, indien hij deel uitmaakt van de eerste groep van 4 spelers, een speler is titularis van het tweede team, indien hij deel uitmaakt van de tweede groep van 4 spelers, enz. Dit aantal wijzigt naargelang van de samenstelling van het team aangeduid in art. 7.9.

7.11. Een speler die titularis is van een team kan nooit uitkomen voor een team dat in een lagere divisie speelt.

7.12. Eenzelfde speler kan tijdens eenzelfde week (maandag – zondag) slechts één interclubwedstrijd spelen. Bij overtreding wordt de speler door de disciplinaire commissie voor 2 speelweken geschorst en zijn team verliest de ontmoeting met forfaitcijfers.
In geval de commissie sport beslist heeft om een wedstrijd uit te stellen telt de origineel geplande wedstrijd datum. Indien een wedstrijd vervroegd wordt, telt ook de origineel geplande wedstrijd datum.

Uitzondering:

 • De spelers die uitkomen in de provinciale competitie mogen in dezelfde week nog een wedstrijd in de interclubcompetitie betwisten, maar voor dezelfde club.
 • De wedstrijden van het BK teams.

7.13. De heren kunnen niet deelnemen aan de interclubcompetitie van de dames.

8. Organisatie

8.1. De ontmoetingen bestaan uit zoveel wedstrijden als er spelers in een team zijn (zie art. 7.9.) en er wordt gespeeld naar 3 winnende sets. De spelers van de teams ontmoeten elkaar in de volgorde zoals zij op de interclublijsten zijn ingeschreven.

8.2. Om te bepalen wie de scheidsrechter is bij interclubwedstrijden, wordt volgend systeem gehanteerd:

 • In een reeks met 4 spelers per ploeg: 1 en 3 van de thuisploeg en 2 en 4 van de bezoekende ploeg
 • In een reeks met 3 spelers: 1 en 3 van de thuisploeg en 2 van de bezoekende ploeg

8.3. De wedstrijdkalender wordt opgemaakt door de sportcommissie en kan niet worden gewijzigd tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden van art. 11.1. van dit reglement. Commissie sport streeft naar even reeksen, namelijk reeksen van maximum  8 of 10 ploegen.
De interclubweek begint op maandag en eindigt op zondag.

 • Eredivisie heren en dames: vrijdag
 • Alle overige herendivisies: op donderdag, vrijdag of zondag
 • Alle overige damesdivisies: op woensdag, vrijdag of zondag
 • Alle provinciale wedstrijden op vrijdagavond of zaterdagnamiddag

De wedstrijden op zondag mogen niet aanvangen voor 13 uur en de wedstrijden op weekdagen starten om 20 uur.
De wedstrijden van eredivisie heren en dames starten op vrijdag om 20.30 uur.

8.4. Om de wedstrijdvervalsing tegen te gaan worden de laatste 2 wedstrijden binnen eenzelfde (provinciale) reeks op eenzelfde moment gespeeld. Reeksen die overwegend op donderdag, vrijdag of zaterdag spelen, zullen hun laatste 2 wedstrijden afwerken op donderdag, vrijdag of zaterdag.
Indien deze dag een zondag is, spelen 3de, 4de en 5de divisie (dames en heren) om 15 uur en 1ste en 2de divisie om 17 uur.
Dit wordt beslist door de commissie sport. Deze wedstrijden mogen niet vervroegd gespeeld worden.

8.5. Alle spelers moeten op de dag en het uur die voorzien zijn in de kalender voortijdig aanwezig zijn zodanig dat de wedstrijden op het voorziene uur kunnen starten.

8.6. De thuisploeg voorziet in de terreinen en de officiële ballen.

8.7. Bij onbeschikbaarheid van courts:

8.7.1. Wanneer een nieuwe vereniging of vzw voor het eerst wenst deel te nemen aan de  competitie of wanneer een vereniging of vzw naar een nieuw centrum verhuist, zal zij moeten aantonen dat zij over de nodige terreinen kan beschikken. De technisch directeur doet hier de controle. De terreinen moeten bespeelbaar zijn ten laatste op 30 juni. Indien de technisch directeur een negatief verslag uitbrengt, dan zal de vereniging een jaar moeten wachten om aan de competitie deel te nemen of een ander centrum moeten kiezen.

8.7.2. Indien een ploeg niet over het aantal courts kan beschikken dat het bij aanvang van het seizoen heeft opgegeven, moet de club de federatie hiervan minimaal 3 weken voor de betreffende wedstrijd(en) verwittigen.

8.7.3. Indien de aanvraag van de thuisploeg (A) voor deze periode van 3 weken op het secretariaat is toegekomen, wordt de wedstrijd gespeeld op het terrein van de bezoekers (ploeg B) op de voorziene dag en uur. De aanvrager verliest dus het thuisvoordeel. Ploeg B moet binnen de 48 uur nadat het secretariaat ploeg B van deze wijzigingen heeft op de hoogte gebracht het secretariaat antwoorden. Indien ploeg B hierop negatief antwoordt, zal het secretariaat i.s.m. de commissie sport binnen de 48 uur de plaats waar de wedstrijd zal worden gespeeld bepalen. Het secretariaat zal de betrokken partijen hiervan op de hoogte brengen.

8.7.4. Indien de aanvraagperiode van 3 weken niet wordt gerespecteerd, verliest de ploeg die niet over de courts kan beschikken met forfaitcijfers.

8.7.5. Indien een vereniging door heirkracht (brand, wateroverlast, elektriciteitspanne, …) niet over haar courts kan beschikken, verwittigt ze onmiddellijk de tegenpartij(en) en het secretariaat van de VSF dat de wedstrijd niet kan plaatsvinden. Het VSF-secretariaat i.s.m. de commissie sport zullen samen de plaats en de datum van de wedstrijd(en) bepalen. Indien de VSF merkt dat dit artikel door de vereniging misbruikt werd, kan de commissie sport na onderzoek van de feiten al dan niet ter plaatse een forfait uitspreken voor de thuisploeg.

8.7.6. Verenigingenof vzw’s die niet de naam dragen van het centrum kunnen van centrum wijzigen indien hun aanvraag de termijn van 3 weken respecteert. Het secretariaat zal de betrokken club via het squashnieuws op de hoogte brengen.

8.7.7. Verenigingen die de naam van het centrum dragen moeten hun thuiswedstrijden in het centrum spelen dat hun naam draagt en dat zij bij aanvang van het seizoen hebben opgegeven. Dit impliceert dat:

 • Zij tijdens het lopende seizoen niet van centrum mogen veranderen om hun thuiswedstrijden te spelen, met uitzondering voor de punten 3, 4 en 5.
 • Wanneer het centrum voor een onbepaalde tijd onbeschikbaar is geweest en op 30 april nog onbeschikbaar is dan heeft de vereniging of vzw de volgende keuze:
  a. De vereniging of vzw meldt de VSF voor 10 mei per aangetekend schrijven en ondertekend door voorzitter en secretaris van de vereniging of vzw dat een ander centrum voor de thuismatchen van het volgende seizoen zal worden gebruikt. De vereniging of vzw behoudt de reeksen waarin werd gespeeld en het is aan de vereniging of vzw om tegen de inschrijvingsdatum in juni te bepalen welke ploegen zij in competitie zal brengen. Vóór 10 mei meldt de vereniging of vzw de nieuwe naam van de vereniging of vzw aan de VSF en vereffent de openstaande rekening van de vereniging of vzw. De vereniging of vzw bericht hierover haar competitieleden en de VSF meldt de naamwijziging op de website. Alle individuele transfers geschieden onder de nieuwe benaming van de vereniging of vzw.
  b. De vereniging of vzw blijft in het centrum en brengt per aangetekend schrijven en ondertekend door voorzitter en secretaris van de vereniging of vzw haar competitieleden en de VSF vóór 10 mei op de hoogte. Indien blijkt dat op 30 juni de terreinen nog steeds onbeschikbaar zijn, kunnen de ploegen van deze verenigingen of vzw niet deelnemen aan de volgende competitie. Dit impliceert het schrappen van de vereniging of vzw en het feit dat de spelers wel transfervrij zijn en aldus kunnen voorkomen op een interclublijst van 1 juli van een andere vereniging of vzw.
  c. De vereniging of vzw ontbindt zich waardoor de spelers onmiddellijk vrij zijn en waardoor geen enkele ploeg van de vereniging of vzw recht heeft op behoud in de reeks waarin ze speelde.

8.8. De spelers zullen zonder uitzondering en zonder onderbreking elkaar ontmoeten in de volgorde voorzien op de interclublijst. De volgorde in de divisies:

 • Met 4 spelers: 4, 3, 1 en 2
 • Met 3 spelers: 3, 2, 1

8.9. Ingeval van forfait van een speler, schuift de lager gerangschikte speler een plaats omhoog om de vrijgekomen plaats in te nemen. Een gekwetste speler of een speler die niet in staat is te spelen, mag in geen geval de wedstrijd aanvangen. Indien hij/zij toch speelt wordt hij van de lijst van verzekerde spelers geschrapt. Wanneer een team zich onvolledig aanmeldt voor een wedstrijd zal de laatste speler van het volledige team de wedstrijd met forfait winnen en 35 rankingpunten krijgen.
Een team dat met 2 spelers forfait geeft in reeksen met 4 spelers verliest automatisch de ontmoeting met forfait en zal met een boete worden bestraft. Wanneer een team niet met 4 spelers komt, moet het de tegenpartij verwittigen. Indien een ploeg voor de  derde maal forfait geeft wordt een ‘algemeen forfait’ uitgesproken, waardoor het team geen wedstrijden meer mag spelen en wordt het in de algemene rangschikking op nul gezet.
Een damesteam met 3 spelers moet ten minste met 2 spelers aanwezig zijn om geldig te kunnen spelen. Wanneer het team niet met 3 spelers komt, moet het de tegenpartij verwittigen.

8.10. Indien eenzelfde ploeg 3 keer onvolledig speelt (bij de heren is dit met 3 spelers, bij de dames is dit met 2 spelers), ontvangen ze vanaf de derde keer telkens een boete van € 10.

8.11. Wanneer een ploeg forfait geeft voor een wedstrijd, krijgen de spelers van de tegenpartij die op het wedstrijdformulier staan de rankingpunten (= 35 punten) alsof zij hebben gespeeld tegen een speler met een zelfde klassement. Een speler die een wedstrijd start en moet opgeven krijgt de verliespunten van die wedstrijd, een doktersattest is niet nodig. Indien een speler geblesseerd uitvalt tijdens een competitiewedstrijd vragen we aan de kapitein om dit te melden via toernooi.nl.

8.12. Forfait van een ploeg in competitie: indien een ploeg forfait geeft en haar tegenstander minder dan 24u voor de start van de wedstrijd verwittigt, volgt een boete van € 100, waarvan € 50 voor de VSF en € 50 voor de tegenstander is. Uitzondering voor eredivisie: forfait in eredivisie minder dan 24u voor de start van de wedstrijd, volgt een boete van € 500, waarvan € 250 voor de VSF en € 250 voor de tegenstanders is. Als de ploeg 24u op voorhand de tegenstander en de VSF per mail op de hoogte brengt van hun forfait wordt de boete niet gesplitst en gelden de gebruikelijke boetes.

8.13. Een ploeg die algemeen forfait geeft na de eerste speeldag, betaalt een boete per speeldag zoals bepaald volgens het reglement, met een maximum van 5 speeldagen per forfait gevende ploeg. De ploeg zal het volgende seizoen 2 reeksen lager moeten starten. Bij algemene forfait verliezen de tegenstanders alle punten die ze gewonnen hebben tegen deze ploeg.

8.14. Vijftien minuten voor de start van de ontmoeting vullen de kapiteins het officiële wedstrijdformulier volledig en correct in. Beide kapiteins tekenen voor akkoord op het wedstrijdblad. Er wordt niet gewijzigd aan de volgorde van de spelers. De kapitein van de thuisploeg is verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijdblad. Dit belet niet dat de bezoekende ploeg eveneens verantwoordelijk kan gesteld worden voor het verschaffen van foutieve informatie op het wedstrijdblad. De bezoekende ploeg kan eveneens gesanctioneerd worden bij het foutief invullen van een wedstrijdblad. Bij ongeregeldheden kunnen enkel de kapiteins voorbehoud aantekenen op het wedstrijdblad. Het voorbehoud zal door het secretariaat worden behandeld en de beide clubs zullen daarover uitsluitsel ontvangen.

8.15. Indien een ploeg een geveinsd wedstrijdformulier (= vervalst wedstrijdformulier in de zin van zogezegd gespeeld) naar het secretariaat stuurt en indien daarvoor bewijzen en/of getuigen zijn, dienen deze feiten door de commissie sport te worden behandeld. De commissie sport moet een antwoord formuleren binnen de maand na de laatste competitiedag van de betrokken reeks.
Bij vaststelling van de overtreding:

 • De vervalser krijgt een boete van € 70 en ook de ploeg die de vervalsing toelaat krijgt een financiële boete van € 70.
 • Er worden geen punten toegekend voor de ploeg, noch voor de spelers.
 • Bij een tweede overtreding wordt de thuisploeg verplicht volgend jaar een reeks lager te spelen.

8.16. Na de ontmoeting vult de kapitein van de thuisploeg de resultaten online in op toernooi.nl. Dit gebeurt voor 12:00 ’s middags de dag na de wedstrijd. Hierbij wordt er gekeken naar het aanvangsuur vermeld in de squashagenda. Dit geldt eveneens voor de weekendwedstrijden. De thuisclub vult de resultaten in. Clubs die de resultaten te laat ingeven, krijgen een boete van € 10. De verrekening gebeurt per team en per wedstrijddag en wordt tweemaal per jaar afgerekend in januari en juni.
Beide ploegen behouden een exemplaar van de wedstrijdbladen en bewaren dit tot 30 juni zodat het bij eventuele betwistingen aan het VSF-secretariaat kan bezorgd worden.

8.17. Het secretariaat kan op elk moment de wedstrijdbladen opvragen en nakijken. Elke onregelmatigheid zal het verlies van de ontmoeting tot gevolg hebben zelfs indien geen klacht werd ingediend. Indien wordt vastgesteld dat er gewijzigd is nadat de kapiteins getekend hebben, wordt forfait uitgesproken voor de thuisploeg en € 100 boete opgelegd.

8.18. Een club die niet de nodige terreinen reserveert zal de ontmoeting verliezen. Er dient per team 1 terrein gereserveerd te worden, dus voor 1 team 1 terrein, voor 2 teams 2 terreinen, enz.

8.19. De spelregels en de gebruikte ballen dienen conform de normen van de WSF te zijn. De officiële bal erkend door de federatie is Dunlop Pro.

9. De punten

9.1. De teams krijgen een punt voor elke individuele wedstrijd. Indien ploegen op het einde van het seizoen met gelijke punten eindigen wint de ploeg:

 • Met de meeste gewonnen wedstrijden
 • Die de onderlinge duels gewonnen heeft
 • Met de meeste gewonnen matchen in de onderlinge duels
 • Met de meeste gewonnen sets in de onderlinge duels
 • Met de meeste gewonnen punten in de sets van de onderlinge duels
 • Die de testwedstrijd op neutraal terrein wint, gespeeld binnen 15 dagen na het einde van het seizoen.

De ploeg van de testwedstrijd wint met:

 • De meeste gewonnen wedstrijden
 • De meeste gewonnen sets
 • De meeste gewonnen punten
 • Het resultaat van de nr. 1 speler.

10. Stijgen en dalen

10.1. De einduitslag van de competitie wordt opgemaakt nadat alle ploegen in een heen- en terugwedstrijd alle wedstrijden van de kalender hebben afgewerkt.
10.2.
HEREN
Eredivisie – 1ste divisie

 • De winnaar van 1ste divisie stijgt naar eredivisie.

1ste divisie – 2de divisie

 • De winnaar van 2A en 2B stijgt naar 1ste divisie.
 • De laatste 2 ploegen van 1ste divisie zakken.

2de divisie – 3de divisie

 • De winnaar van 3A, 3B, 3C en 3D stijgt naar 2de divisie.
 • De laatste 2 ploegen van 2A en 2B zakken naar 3de divisie.

3de divisie – 4de divisie

 • De eerste 2 ploegen van 4de divisie stijgen naar 3de divisie.
 • De laatste 2 ploegen van 3de divisie zakken naar 4de divisie.

4de divisie – 5de divisie

 • De eerste 2 ploegen van 5de divisie stijgen naar 4A of 4B.
 • De laatste ploeg van 4de divisie A en B zakt naar 5de divisie.

DAMES
Eredivisie – 1ste divisie

 • De winnaar van 1ste divisie stijgt naar eredivisie.

1ste divisie – 2de divisie

 • De eerste 2 ploegen van 2de divisie stijgen naar 1ste divisie.
 • De laatste 2 ploegen van 1ste divisie zakken.

10.3. Ploegen kunnen worden aangeduid om een nacompetitie te spelen om de eventuele vrijgekomen plaatsen in een hogere reeks in te nemen.

10.4. Een ploeg die door de einduitslag aangewezen is om te stijgen naar een hogere reeks en dit weigert, wordt bestraft door een boete.

10.5. Een nieuwe ploeg start steeds in de laagste divisie. Men heeft echter het recht om een gefundeerde aanvraag in te dienen om in een hogere reeks te starten. Elke vraag hiervoor zal afzonderlijk door de sportcommissie behandeld worden.

11. Wijzigingen van de kalender

11.1. Afgelasten van wedstrijden door weersomstandigheden:
De voorzitter van de commissie sport/sporttechnische coördinator belast met de competitie of zijn vervanger bij afwezigheid beslist ten laatste om 11.00 van de speeldagen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag of er gespeeld wordt of niet. Het secretariaat zet de beslissing onmiddellijk op de website en verstuurt een mail naar alle clubs/kapiteins.
Wanneer er vrijdag wedstrijden worden afgelast dan is dit voor alle wedstrijden van vrijdag, zaterdag en zondag. Bij elke afgelasting staat het vrij dat de beide clubs in onderlinge afspraak de wedstrijd laten plaatsvinden.
Bij afgelasting van de wedstrijd wordt bepaald dat er gespeeld wordt op de 3de dinsdag na de dag van het afgelasten. Het staat de clubs vrij om de wedstrijden vooraf te spelen. Zij brengen hiervan het secretariaat op de hoogte.

11.2. Inhaalwedstrijden moeten gespeeld worden voor de laatste 3 wedstrijden.

11.3. Wedstrijden kunnen vervroegd worden:

 • Als een speler (junior of senior) door de nationale coach opgeroepen wordt een internationale wedstrijd te spelen.
 • Als een jeugdspeler wenst deel te nemen aan één van de Super Series tornooien van ESF.
 • In onderling overleg.

Het vervroegen van een wedstrijd omwille van één van de eerste twee hierboven vermelde redenen heeft voorrang op de regel ‘niet verplaatsen van de laatste 2 wedstrijden’. De commissie topsport maakt in het begin van het seizoen een lijst met spelers die hiervoor in aanmerking komen.
In alle gevallen moeten de tegenpartij en het secretariaat van de VSF schriftelijk op de hoogte worden gebracht met de melding van de nieuwe datum. Alle wedstrijden van die ontmoeting moeten op die vervroegde datum worden gespeeld. Komen de clubs niet tot een overeenkomst, dan wordt de wedstrijd op de datum gespeeld zoals die vermeld staat in de kalender. Bij geschil beslist de commissie sport. De uitslag wordt op het gewone wedstrijdformulier vermeld en online ingegeven.

11.4. Wedstrijden kunnen verlaat worden: een wedstrijd mag verlaat worden op voorwaarde dat die in dezelfde speelweek (maandag tot en met zondag) valt en dat beide partijen akkoord gaan en het secretariaat van de VSF ten laatste zondag 24u van de speelweek schriftelijk op de hoogte wordt gebracht met de melding van de nieuwe datum. Bij het niet verwittigen van het secretariaat van de VSF geldt een boete van € 10.

12. Maatregelen

12.1. Clubs die zich niet aan de reglementen houden, zullen door de commissie sport of de commissie discipline bestraft worden. Beroep is mogelijk voor de interne beroepscommissie.

13. Klachten

13.1. Bij een ongeregeldheid bij een wedstrijd kan de betrokken partij voorbehoud aantekenen op het wedstrijdblad. Dit voorbehoud zal worden behandeld door de bevoegde commissie.

13.2. Alle vormen van klachten verwijzen we naar onze website www.vsf.be.

14. Medisch verantwoord sporten

14.1. De thuisploeg zorgt ervoor dat ze onmiddellijk over een volledige en goede verzorgingstas kan beschikken, mocht het gebruik ervan noodzakelijk blijken. Een bevoegd controlearts van de Vlaamse Gemeenschap mag steeds dopingcontrole uitvoeren. Een speler heeft niet het recht een dopingcontrole te weigeren. Dit aspect is decretaal gereglementeerd. Voor het Medisch Verantwoord Sporten verwijzen we naar het Huishoudelijk Reglement en Commissie Medische Begeleiding op onze website.

15. Sponsoring

15.1. De teams die deelnemen aan de interclubcompetitie mogen aan de naam van de club de naam van de sponsor toevoegen, op voorwaarde dat de volledige naam niet meer dan 22 posities bedraagt. Het is die naam die zij gebruiken op het wedstrijdblad. Clubs die geen sponsornaam gebruiken en meer dan 1 team in competitie hebben, gebruiken de cijfers 1, 2, 3, … om hun teams te onderscheiden. Na 25 juni worden geen naamsveranderingen meer toegestaan.

16. Varia

16.1. De Raad van Bestuur van de VSF beslist in alle gevallen die niet in dit interclubreglement voorzien zijn en steunt zich op haar statuten en het Huishoudelijk Reglement.

17. Eredivisie

17.1. De VSF-competitie wordt gespeeld met een heen- en terugronde.
De clubkampioenschappen van de Belgische Squashfederatie worden gespeeld volgens het huishoudelijk reglement van de Belgische Squashfederatie.

17.2. Ploegenvoorstelling eredivisie: we vragen aan de eredivisieploegen om in het begin van het seizoen hun ploeg voor te stellen met een foto en vermelding van de sponsor. Deze gegevens mogen naar het VSF-secretariaat gestuurd worden, zodat dit kan gepubliceerd worden op onze website en facebookpagina. Ook mogen de eredivisieploegen een verslag na hun wedstrijd doorsturen.