Overtredingen & sancties

Het VSF-secretariaat past de reglementen toe en bepaalt de sancties volgens dit reglement. Indien de betrokkenen niet akkoord gaan, kunnen ze klacht neerleggen bij de commissie sport. Voor klachtenprocedures verwijzen we naar het Huishoudelijk Reglement.

OVERTREDINGEN BIJ INSCHRIJVINGEN

 1. Inschrijvingsgeld van teams wordt betaald na ontvangst van de factuur en binnen de vooropgestelde termijn
  SANCTIE: niet opgenomen worden in de interclubkalender
 2. Facturen van interclubspelers en interclubploegen niet betaald voor 1 september en tegen 10 september voor de toegevoegde spelers.
  SANCTIE: geen enkel team van die club krijgt punten voor de rangschikking zonder terugwerkende kracht
 3. Indien een team zich inschrijft via het online inschrijvingsformulier en zich voor de start van het seizoen terugtrekt waardoor o.a. de kalender ontwricht wordt, wordt de club beboet.
  SANCTIE: € 100

OVERTREDINGEN BIJ TORNOOIEN

 1. Tornooigegevens te laat of onvolledig
  SANCTIE: € 70
 2. Speler weigert arbitrage op tornooien die georganiseerd zijn door VSF
  SANCTIE: schorsing 2 speelweken
 3. Klacht van tornooileider
  SANCTIE: schorsing 2 speelweken
 4. Spelen van geschorste speler
  SANCTIE: extra 2 speelweken schorsing
 5. Een tornooileider die spelers aanvaardt die geen lid zijn van VSF, LFS of een erkende federatie of een club die spelers publiceert op vsf.toernooi.nl die geen lid zijn.
  SANCTIE: € 20/speler en de speler wordt lid van VSF
 6. W.O. tijdens tornooi zonder doktersattest binnen 7 dagen
  SANCTIE: 1ste maal: 100 minpunten voor de individuele ranking, 2de maal: 100 minpunten voor de individuele ranking + 2 speelweken schorsing
 7. Indien een erkend tornooi niet wordt georganiseerd of een tornooi wordt verplaatst, om welke redenen ook. Geen sanctie indien er een schriftelijke aanvraag komt van de club en er een toestemming is van de Commissie Sport.
  SANCTIE: € 170/tornooi en dit tornooi zal volgend seizoen niet erkend worden
 8. Clubtornooi niet spelen in fields/reeksen die door het VSF-secretariaat zijn goedgekeurd
  SANCTIE: € 170

OVERTREDINGEN BIJ INTERCLUBWEDSTRIJDEN

3.1 Interclublijsten te laat
SANCTIE: € 70

3.2 Interclubgegevens te laat
SANCTIE: € 10 per team en per wedstrijddag

3.3 Interclubspelers te laat én klacht
SANCTIE: forfait voor het team + € 35

3.6 Forfait van een ploeg

Forfait van ploeg in competitie/beker: indien een ploeg forfait geeft en zijn tegenstander minder dan 24u voor de start van de wedstrijd verwittigt, volgt een boete van € 100, waarvan € 50 voor de VSF en € 50 voor de tegenstander is. Uitzondering voor eredivisie: forfait in eredivisie minder dan 24u voor de start van de wedstrijd, volgt een boete van € 500, waarvan € 250 voor de VSF en € 250 voor de tegenstanders is. Als de ploeg 24u op voorhand de tegenstander en de VSF per mail op de hoogte brengt van hun forfait wordt de boete niet gesplitst en gelden de gebruikelijke boetes.

SANCTIE:

 • In eredivisie:
  • eerste maal : € 500
  • tweede maal : € 500
  • derde maal : € 500

Per forfait worden er 4 strafpunten gegeven. Na een derde maal forfait is dit een algemene forfait voor de ploeg. Het team zal het volgende seizoen twee reeksen lager moeten starten.

 • In divisies, provinciale competitie en masters:
  • eerste maal : € 35
  • tweede maal : € 70
  • derde maal : € 100

Na een derde maal forfait is dit een algemene forfait voor de ploeg. Het team zal het volgende seizoen twee reeksen lager moeten starten.

3.7 Weigeren te stijgen, tenzij er nog een ploeg in eredivisie dames en heren van dezelfde club speelt.
SANCTIE: € 170

3.8 Meer dan 1 wedstrijd/week
SANCTIE: schorsing 2 speelweken + forfait voor het team (behoudens uitzonderingen : zie reglementen)

3.9 Opstellen geschorste speler
SANCTIE: forfait voor het team + € 70

3.10 Opstellen van niet-speelgerechtigde
SANCTIE: forfait voor het team + € 35

3.11 Twee competitienummers
SANCTIE: schorsing 2 speelweken

3.12 Onjuiste volgorde spelers
SANCTIE: forfait voor het team + € 20

3.13 Geveinsd wedstrijdformulier
SANCTIE: de vervalser krijgt een boete van € 70 en ook de ploeg die de vervalsing toelaat krijgt een financiële boete van € 70.

 • 2de maal: het thuisspelende team wordt verplicht om volgend jaar een reeks lager te spelen.

3.14 Indien een zelfde ploeg 3 keer onvolledig speelt, ontvangen ze vanaf de derde keer telkens een boete.
SANCTIE: € 10

OVERTREDINGEN

 1. Gebruik van doping SANCTIE: zie decreet GES + Huishoudelijk Reglement Art. 55
 2. Oneerlijke praktijken SANCTIE: schorsing door sportcommissie of disciplinaire commissie
 3. Sterke spelers die door de club niet geassimileerd zijn SANCTIE: gedupeerden verliezen hun punten niet + € 100 voor de club die de speler niet geassimileerd heeft

Wanneer er een schorsing van x-aantal weken uitgesproken wordt, zullen deze weken bepaald worden door het VSF-secretariaat.

ONBETAALDE FACTUREN

 1. Wanneer een factuur op de laatste dag van de maand volgend op uitgiftedatum niet is betaald, wordt een aanmaning gestuurd. Voorbeeld: een factuur opgemaakt op 5 september wordt als ‘onbetaalde factuur’ beschouwd op 31 oktober en op 31 oktober wordt een aanmaning verstuurd.
 2. wanneer de factuur 30 dagen na de aanmaning nog niet is betaald, wordt de club als wanbetaler beschouwd en start de volgende procedure:
  • vanaf 30 dagen na de aanmaning wordt een conventionele verwijlinterest van 9% op jaarbasis (0,75% per maand) aangerekend, daarboven wordt er ook per aanmaning €10 aangerekend, nl. een administratieve kost voor het opmaken en opvolgen van de aanmaningen. Deze tekst wordt op elke factuur geplaatst. Elke laatste werkdag van de maand, te starten vanaf de tweede aanmaning, wordt een nieuwe overzicht opgestuurd met het oorspronkelijke factuurbedrag, vermeerderd met de maandelijkse verwijlinteresten en verhoging van €10 per aanmaning.
  • Indien de facturen van het voorbije boekjaar tegen 1 maart niet zijn betaald zal de Raad van Bestuur de schorsing van de club aan de AV voorstellen. Een schorsing betekent: aan de club wordt geen Dunlop, geen Oliver AA, geen provinciaal kampioenschap, geen VK junioren, … toegewezen en komt niet in aanmerking voor welke vorm van financiële ondersteuning ook.
  • Indien de facturen van het voorbije boekjaar niet zijn betaald op 1 juni kan de club geen ploegen inschrijven voor de interclub tijdens de inschrijvingsdagen.
  • Indien alle facturen voor de inschrijvingen van de ploegen en de interclubspelers niet zijn betaald op 1 september krijgen de ploegen geen punten. Ze krijgen punten voor het klassement vanaf het moment dat de verschuldigde bedragen op de rekening van de federatie staan. De facturen voor de spelers die achteraf en voor 31 augustus aan de interclublijsten worden toegevoegd, moeten voor 10 september worden betaald. Voor de spelers die voor 31 augustus van de interclublijst worden geschrapt ontvangt de club een kredietnota.
  • wanneer een geschorste club voor de tweede maal in gebreke wordt gesteld en alle openstaande facturen en de verwijlinteresten van het voorbije jaar niet betaald heeft tegen 1 maart van het volgende burgerlijk jaar, dan zal de Raad van Bestuur de uitsluiting van de club op haar AV vragen. Waardoor de club:
   • geen effectief lid meer is van de federatie
   • niet meer kan inschrijven voor het volgende seizoen
   • de spelers transfervrij zijn
   • zich naar de volgende AV kan wenden om opnieuw lid te worden indien alle openstaande facturen en verwijlintresten betaald zijn
  • Wanneer een club de facturen betwist kan zij zich richten tot het uitvoerend comité, de interne beroepscommissie en eventueel de externe beroepscommissie conform de vooropgestelde procedure. Ingeval van betwisting via deze weg zijn de verwijlinteresten en de sancties opschortend. Indien de club in het ongelijk wordt gesteld wordt zij verplicht de facturen en de verwijlinteresten binnen de maand van de uitspraak te betalen.

SCHORSING VAN EEN SPELER

Een schorsing opgelegd door de disciplinaire commissie heeft zowel betrekking op tornooien, interclubcompetitie en de Beker van Vlaanderen. Een schorsing van spelers wordt schriftelijk aan de betrokkenen bekendgemaakt. De schorsing geldt ook voor alle organisaties van de Belgische Squashfederatie.

STEMRECHT OP DE ALGEMENE VERGADERING

Een rechtspersoon-lid dat de verschuldigde bijdrage of bijdragen niet tijdig betaalt of niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet, wordt geacht ontslagnemend te zijn. Overeenkomstig geldt dit voor de leden die voorgedragen zijn door het bestuur van een door de algemene vergadering erkende feitelijke vereniging. Indien de feitelijke vereniging de verschuldigde bijdragen niet tijdig betaalt of niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet, verliest de feitelijke vereniging eveneens haar aansluitingserkenning bij de vereniging.