Verzekering

De houder van een lidkaart is verzekerd met de volgende voornaamste waarborgen:

 • verzekering van Burgerlijke Aansprakelijkheid : lichamelijke en stoffelijke schade
 • verzekering voor lichamelijke ongevallen : overlijden, blijvende invaliditeit, behandelingskosten, dagvergoeding

Wat te doen in geval van ongeval?
We zetten de te volgen stappen op een rijtje:

 1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
 2. De club/federatie voorziet een ongevalsaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen.
 3. Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.
 4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die u ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit,…) en verslagen op naar: ARENA – Claims Service – Nervierslaan 85 bus 2 – 1040 Brussel.
 5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt Arena u binnen de 5 dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
 6. Alle bijkomende onkostennota’s kan u best onmiddellijk overmaken zodat Arena – als het dossier volledig is – tot vergoeding kan overgaan.
 7. Ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces dienen onmiddellijk aan Arena gemeld te worden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

De voornaamste informatie en documenten kan u terugvinden op de website van Arena. Voor een aangifteformulier klik hier.
Daar vindt u o.m.:

 • schematisch overzicht van de federale polis
 • verzekeringsaanvraagformulieren voor het verzekeren door de clubs van: niet-sportactiviteiten; sportactiviteiten allerlei die de clubs voor hun leden sporadisch kunnen inrichten onder de vorm van ééndagsorganisaties of sportkampen; uitbreiding voor de clubleden van de waarborgen voorzien in de federale polis; vrijwillige helpers; reisbijstandverzekering; B.A.-Bestuurders van v.z.w.’s – administratief en financieel beheer-; B.A.-Uitbating; enz.
 • ongevalsaangifteformulier

Vrijwilligers in de Arena verzekeringspolis – comfort opties
Het langverwachte KB dat de minimumgarantievoorwaarden vaststelt voor de verplichte aansprakelijkheidverzekering m.b.t. het vrijwilligerswerk verscheen uiteindelijk op 22 december 06.

Deze specifieke aansprakelijkheidsregeling geldt vanaf 01.01.2007 en werd automatisch opgenomen in de polisvoorwaarden.

Enkel de verenigingen met rechtspersoonlijkheid (vzw’s) en feitelijke verenigingen met personeel in dienst dienen deze verzekering af te sluiten.

En de vrijwilligers in de feitelijke verenigingen ?
Geen nood. In de Arena-polissen werd de aansprakelijkheid van de clubs voor hun vrijwilligers en de persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger zelf sinds jaren opgenomen op basis van het gemeen recht en deze dekking blijft behouden.

Naast het verzekeren van de sportactiviteiten mogen we 3 andere elementen niet uit het oog verliezen.

B.A. Uitbating cafetaria/ clubhuis
Sommige clubs beschikken over een clubhuis of cafetaria in eigen beheer.
De cafetaria werd tot dusver niet gewaarborgd.
Gezien het van essentieel belang is de vrijwilliger in zijn verschillende taken bij dezelfde maatschappij te verzekeren biedt Arena hier een zeer concurrentiële optie aan om de uitbating
van de cafetaria in de polis op te nemen :
B.A. uitbating cafetaria : € 25,00 (per club, jaarpremie, L&K inbegrepen)

B.A. organisatie niet-sportactiviteiten ( BBQ, quiz, fuif, spaghettiavond, etc.)
Deze moesten nu per activiteit aangevraagd worden via het formulier tijdelijke risico’s. Men heeft angst om dit te vergeten en zo in de problemen te komen want ook hier komen heel wat vrijwilligers helpen.
De vraag naar een formule op jaarbasis wordt dan ook vrij algemeen gesteld.
Ook hier bieden wij een gepaste optie aan een bijzonder lage premie :
B.A. organisatie niet-sportactiviteiten: € 65,00 (L&K inbegrepen) per club voor een gans jaar en zonder enige beperking in aantal activiteiten!

Lichamelijke ongevallen
De wetgever legt geen verplichting op om een dekking lichamelijke ongevallen voor de vrijwilligers af te sluiten, hoewel de meeste clubverantwoordelijken dit absoluut noodzakelijk achten.

De aangesloten leden voor wie een verzekeringspremie wordt betaald zijn in de Arena-polis nu al automatisch verzekerd in lichamelijke ongevallen voor al de activiteiten binnen hun vrijwilligerswerk.

De niet-leden konden in L.O. via het formulier tijdelijke risico’s worden verzekerd, waarvan trouwens heel wat clubs het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt.

Arena biedt nu de mogelijkheid een optie ‘vrijwillige helpers niet-leden’ per club op jaarbasis te onderschrijven aan een forfaitaire premie met een minimum aan administratie.

Verzekeringsmaatschappij:
Arena NV
Tweekerkenstraat 14
1000 Brussel
+ 32 2 512 03 04
+32 2 512 70 94
www.arena-nv.be
arena@arena-nv.be