Overtredingen & sancties

 1. Overtredingen bij inschrijvingen

 

1.1 inschrijvingsgeld van teams wordt betaald na ontvangst van de factuur en binnen de vooropgestelde termijn niet opgenomen worden in de interclubkalender
1.2 indien een team zich inschrijft op de inschrijvingsdag en zich voor de start van het seizoen terugtrekt waardoor o.a. de kalender ontwricht wordt, wordt de club beboet. € 100


2. Overtredingen bij tornooien

2.1 tornooigegevens te laat of onvolledig € 70
2.2 speler weigert arbitrage op tornooien die georganiseerd zijn door VSF schorsing 2 speelweken (deze worden bepaald door het secretariaat)
2.3 klacht van tornooileider schorsing 2 speelweken
2.4 spelen van geschorste speler extra 2 speelweken schorsing
2.5 een tornooileider die spelers aanvaardt die geen lid zijn van VSF, LFS of een erkende federatie € 20 / speler
2.6 te laat doorsturen van inschrijvingen van het A-internationale field naar het VSF-secretariaat € 35
2.7 WO tijdens tornooi zonder doktersattest binnen 7 dagen 1ste maal: 100 minpunten
2de maal: 100 minpunten + 2 speelweken schorsing
 
2.8 indien een erkend tornooi niet wordt georganiseerd of een tornooi wordt verplaatst, om welke redenen ook € 170/tornooi en dit tornooi zal volgend seizoen niet ipso facto erkend worden
2.9 clubtornooi niet spelen in fields die door het VSF-secretariaat zijn goedgekeurd € 100
2.10 publicatie van niet VSF-leden op toernooi.nl € 15 / speler

 

3. Overtredingen bij interclubwedstrijden

3.1 interclublijsten te laat € 70
3.2 niet voorleggen van interclublijst voor aanvang van de wedstrijden forfait voor de hele ploeg
3.3 niet voorleggen van de identiteitskaarten of kopie voor aanvang van wedstrijden forfait voor de betrokken speler(s)
3.4 interclubgegevens te laat € 10 per team en per wedstrijddag
3.5 interclubspelers te laat én klacht forfait voor het team + € 35
3.6 forfait van een ploeg in eredivisie:
- eerste maal : 300 euro
- tweede maal : 300 euro
- derde maal : 300 euro
boete per speeldag. Per forfait worden er 4 strafpunten gegeven. Na een derde maal forfait is dit een algemene forfait voor de ploeg. Het team zal het volgende seizoen twee reeksen lager moeten starten.

in divisies, provinciale competitie en masters:
- eerste maal : 35 euro
- tweede maal : 70 euro
- derde maal : 100 euro
boete per speeldag. Na een derde maal forfait is dit een algemene forfait voor de ploeg. Het team zal het volgende seizoen twee reeksen lager moeten starten.

3.7 weigeren te stijgen, tenzij er nog een ploeg in eredivisie dames en heren van dezelfde club speelt. 1 reeks dalen + € 170
3.8 meer dan 1 wedstrijd/week schorsing 2 speelweken + forfait voor het team (behoudens uitzonderingen : zie reglementen)
3.9 opstellen geschorste speler forfait voor het team + € 70
3.10 opstellen van niet-speelgerechtigde forfait voor het team + € 35
3.11 twee competitienummers schorsing 2 speelweken
3.12 onjuiste volgorde spelers forfait voor het team + € 20
3.13 geveinsd wedstrijdformulier de vervalser krijgt een boete van € 70 en ook de ploeg die de vervalsing toelaat krijgt een financiële boete van € 70.
2de maal: het thuisspelende team wordt verplicht om volgend jaar een reeks lager te spelen.
 

 

4. Overtreding

4.1 gebruik van doping zie decreet MVS
4.2 oneerlijke praktijken schorsing door sportcommissie of disciplinaire commissie
4.3 wijzigen van wedstrijduitslag nadat de kapiteins hebben getekend forfait voor de thuisploeg + € 100 boete
4.4 nalaten een speler te sturen naar de spelregelavond voor de reeksen waarin dit verplicht is 5 minpunten voor het team per niet afgevaardigde speler als het team voor 1 januari niet in orde is.
4.5 Sterke spelers die door de club niet geassimileerd zijn Gedupeerden verliezen hun punten niet + € 100 voor de club die de speler niet geassimoleerd heeft

 

Onbetaalde facturen

Definitie van een onbetaalde factuur:

 • wanneer een factuur op de laatste dag van de maand volgend op uitgiftedatum niet is betaald, wordt een aanmaning gestuurd.  Voorbeeld: een factuur opgemaakt op 5 september wordt als ‘onbetaalde factuur’ beschouwd op 31 oktober en op 31 oktober wordt een aanmaning verstuurd.
 • wanneer de factuur 30 dagen na de aanmaning nog niet is betaald, wordt de club als wanbetaler beschouwd en start de volgende procedure;

Onbetaalde facturen:

vanaf 30 dagen na de aanmaning wordt een conventionele verwijlinterest van 9% op jaarbasis (0,75% per maand) aangerekend, daarboven wordt er ook per aanmaning 10 eur aangerekend, nl. een administratieve kost voor het opmaken en opvolgen van de aanmaningen. Deze tekst wordt op elke factuur geplaatst.  Elke laatste werkdag van de maand, te starten vanaf de tweede aanmaning, wordt een nieuwe overzicht opgestuurd met het oorspronkelijke factuurbedrag, vermeerderd met  de maandelijkse verwijlinteresten en verhoging van 10 eur per aanmaning.

 • Indien de facturen van het voorbije boekjaar tegen 1 maart niet zijn betaald zal de Raad van Bestuur de schorsing van de club aan de AV voorstellen. Een schorsing betekent:  aan de club wordt geen Dunlop, geen Wilson of Oliver AA, geen provinciaal kampioenschap…  toegewezen en komt niet in aanmerking voor welke vorm van financiële ondersteuning ook.
 • Indien de facturen van het voorbije boekjaar niet zijn betaald op 1 juni kan de club geen ploegen inschrijven voor de interclub tijdens de inschrijvingsdagen.
 • Indien alle facturen voor de inschrijvingen van de ploegen  en de interclubspelers niet zijn betaald op 1 september  krijgen de ploegen geen punten. Ze krijgen punten voor het klassement vanaf het moment dat  de verschuldigde bedragen op de rekening van de federatie staan.  De facturen voor de spelers die achteraf en voor 31 augustus aan de interclublijsten worden toegevoegd, moeten voor 10 september worden betaald.  Voor de spelers die voor 31 augustus van de interclublijst worden geschrapt ontvangt de club een kredietnota.
 • wanneer een geschorste club voor de tweede maal in gebreke wordt gesteld en alle openstaande facturen en de verwijlinteresten van het voorbije jaar niet betaald heeft tegen 1 maart van het volgende burgerlijk jaar, dan zal de Raad van Bestuur de uitsluiting van de club op haar AV vragen. Waardoor de club
  • geen effectief lid meer is van de federatie
  • niet meer kan inschrijven voor het volgende seizoen
  • de spelers transfervrij zijn
  • zich naar de volgende AV kan wenden om opnieuw lid te worden indien alle openstaande facturen en verwijlinteresten betaald zijn

Wanneer een club de facturen betwist kan zij zich richten tot de financiële commissie,  de interne beroepscommissie en eventueel de externe beroepscommissie conform de vooropgestelde procedure. Ingeval van betwisting via deze weg zijn de verwijlinteresten en de sancties opschortend. Indien de club in het ongelijk wordt gesteld wordt zij verplicht de facturen en de verwijlinteresten binnen de maand van de uitspraak te betalen.

Schorsing van een speler

Een schorsing opgelegd door de disciplinaire commissie heeft zowel betrekking op tornooien, interclubcompetitie en de Beker van Vlaanderen.  Een schorsing van spelers wordt aan de betrokkenen bekendgemaakt via een eenvoudige brief en via de website.
Dit artikel heeft betrekking op de Vlaamse competitie.

Stemrecht op de Algemene Vergadering (uit art. 9 van de Statuten)

Een rechtspersoon-lid dat de verschuldigde bijdrage of bijdragen niet tijdig betaalt of niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet, wordt geacht ontslagnemend te zijn. Overeenkomstig geldt dit voor de leden die voorgedragen zijn door het bestuur van een door de algemene vergadering erkende feitelijke vereniging indien de feitelijke vereniging de verschuldigde bijdragen niet tijdig betaalt of niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet. In dat geval verliest de feitelijke vereniging eveneens haar aansluitingserkenning bij de vereniging.