Dunlop circuit

DUNLOP CIRCUIT

Contactpersoon

kristien@vsf.be - tel 014/85.96.03 tijdens kantooruren - voor en tijdens het tornooi de club bellen

De tornooien in het kader van het Open Vlaams Junior Circuit (Dunlop circuit) vormen een circuit van acht tornooien verspreid over Vlaanderen. De organisatie ligt in handen van de commissie jeugd van de VSF.

 

De clubs moeten zelf voor een tornooileider zorgen en de organisatie ter plaatse doen. VSF zorgt voor de inschrijvingen, maakt de tabellen op, is verantwoordelijk voor de voor- en nazorg. Zij verzorgt de ranking na ieder tornooi en zorgt voor de prijzen. Tijdens het tornooi kan de club iemand van VSF bereiken op het nummer 0476/287.918, en dit voor eventuele problemen of vragen.

 Op de finaledag op het einde van het seizoen volgt de prijsuitreiking. Tijdens deze prijsuitreiking zal iemand van de VSF aanwezig zijn.

 1. Er wordt in principe gespeeld in boxen van 8 spelers of speelsters volgens de laatst gepubliceerde ranking en op basis van resultaten in vorige tornooien. Er zal voor elke plaats gespeeld worden. We streven ernaar om iedere deelnemer 3 matchen te garanderen. De 8 spelers met de hoogste ranking / beste resul­taten spelen in box 1, enz. Voor spelers die geen ranking hebben zal de VSF advies vragen aan de clubverantwoordelijke / coach om de sterkte te bepalen. De spelers in box 1 bij de meisjes en de jongens krijgen punten volgens de volwassenranking.
   
 2. Elk VSF-lid dat op 1 september 2013 nog geen 21 jaar is, kan deelnemen aan het circuit.
   
 3. Alle inschrijvingen moeten ten laatste op zondag voorafgaand aan het tornooi meegedeeld worden op de website (toernooi.nl via www.vsf.be). Laattijdige inschrijvingen worden niet aanvaard. Een deelnemer die zich na het verstrijken van de inschrij­vingstermijn afwezig meldt, blijft ingeschreven. De deelnemers aanvaarden het tornooireglement.
 4. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag en/of zondag. (afhankelijk van het aantal inschrijvingen). Indien een Dunloptornooi zal plaatsvinden in een club met 2 of 3 courts zal het tornooi dat weekend op 2 dagen gespeeld worden. De tabellen en het speelschema worden tegen woensdagmorgen voorafgaand aan het tornooi opgemaakt en woensdag om 12u gepubliceerd. Clubs die één verantwoordelijke persoon aanduiden zullen de aanvangstijd van de eerste wedstrijd van elke deelnemer per e-mail ontvangen. De lijst met aanvangstijden wordt ook op www.vsf.be gepubli­ceerd.
 5. Het inschrijvingsgeld voor het seizoen 2013-2014 bedraagt € 11 per tornooi. Indien een organiserende club meer dan 75 deelnemers heeft, mag die het inschrijvingsgeld van het aantal spelers boven die 75 behouden.
 6. Voorwaarden voor de clubs voor het organiseren van een Dunloptornooi:
  € 177 (excl. BTW) aan VSF betalen (de club ontvangt hiervoor een factuur). Voor de finale is dit € 231 (excl. BTW).
  alle terreinen ter beschikking stellen gedurende de hele duur van het tornooi (de club weet ten laat­ste donderdag om 18u hoeveel terreinen wanneer nodig zijn). De commissie jeugd beslist welke club de finale krijgt, het aantal courts speelt geen rol voor de finale.
  de spelers op de hoogte brengen of er eten te verkrijgen is tijdens het tornooi.
  de club voorziet minstens 2 personen aan de tornooitafel gedurende het ganse verloop van het tornooi. Na afloop van het tornooi wordt er contact opgenomen met de club over het verloop van het tornooi.
  de organiserende club houdt zich aan de opgestelde leidraad.
 7. De deelnemers worden verzocht zich minstens 15 minuten vóór de aanvangstijd van hun wedstrijd bij de tornooileiding te melden. Indien een deelnemer niet speelklaar is 15 minuten na het voorziene aanvangsuur, bekomt de tegenstrever een "walk over". Uitzondering: indien de deelnemer de organisatie telefonisch verwittigt dat hij te laat zal zijn voor zijn startuur, wordt pas een walk over toegekend indien de deelnemer niet speelklaar is 30 minuten na het voorziene aanvangsuur. De Dunloporganisatie kan men steeds bereiken via de club waar het tornooi plaatsvindt.
 8. Met het oog op de naleving van het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening (Decr. Vl. Raad 27.3.1991, gew. 20.12.1996) moeten de spelers die geneesmiddelen gebruiken persoonlijk of via hun begeleiders nagaan of deze geneesmiddelen worden gerangschikt hetzij bij de toegelaten hetzij bij de verboden producten. Consulteer uw geneesheer of apotheker hiervoor. Spelers die medicatie gebruiken, melden dit vooraf aan de tornooileiding. Meer info op www.dopinglijn.be.
 9. De rangschikking van dit circuit is één van de criteria voor internationale selecties. De junioren met een A-klassement zijn evenwel vrij aan dit circuit deel te nemen zonder dat dit een invloed heeft op selecties voor buitenlandse tornooien en nationale teams.
 10. Bij elk van de acht tornooien worden punten toegekend die het eindresultaat zullen bepalen. De 5 beste resultaten tellen mee voor de eindrangschikking per leeftijdscategorie. Bij een gelijk puntenaantal van deze resultaten beslissen de punten behaald op de finale over de plaats in de eindrangschikking per leeftijd. De circuitwinnaars worden bepaald door het optellen van de resultaten van alle tornooien, ongeacht de leeftijd. De circuitwinnaar is dus de winnaar die de meeste punten behaald heeft over het hele circuit. Er is een prijs voorzien voor de 5 beste jongens en de 3 beste meisjes. Vanaf box 2 komen de gewonnen of verloren punten van elke wedstrijd in aanmerking voor de jeugdranking. De gewonnen of verloren punten van de spelers en speelsters van box 1 tellen mee voor de volwassenranking. Meer informatie hierover vindt u bij commissie jeugd.
 11. Elke speler behaalt per tornooi 201 punten, verminderd met de behaalde plaats op dit tornooi. Voor tornooien waaraan niet wordt deelgenomen, ontvangt iedere speler het minimum puntenaantal, zijnde 80 punten. Voor het seizoen 2013-2014 zullen spelers van de nationale selectie opnieuw deelnemen aan enkele tornooien. Indien hierdoor een correctie van de rangschikking van het circuit noodzakelijk is, zal dit worden uitgewerkt in de commissie jeugd en zal de nieuwe reglementering van de puntentelling op de website geplaatst worden.
 12. De wedstrijden worden alle gespeeld met ‘Point-a-Rally 11’ (PAR 11).
 13. De tornooileiding bepaalt wie welke wedstrijd arbitreert. Bij weigering kan worden beslist vijf strafpunten toe te kennen; bij herhaling kan worden beslist de speler geen punten toe te kennen voor het gespeelde tornooi. Na iedere match dient men zich ter beschikking van de tornooileiding te houden in verband met het arbitreren van een volgende match.
 14. Een speler/speelster die zich, na regelmatig te zijn ingeschreven, niet voor deelneming op een tornooi aanbiedt bekomt vijf strafpunten. Enkel indien de organisatie op voorhand verwittigd werd en de niet-deelneming wordt verantwoord, worden geen strafpunten toegekend. Een speler/speelster die forfait geeft, wordt geweigerd bij zijn volgende inschrijving voor het circuit. Geeft dezelfde speler een 2de maal forfait, dan wordt hij/zij geschrapt uit de rangschikking van het circuit en kan hij/zij gedurende het hele seizoen niet meer deelnemen. Een deelnemer die tijdens een tornooi voor één match forfait geeft, bekomt vijf strafpunten; voor meer matchen geen tornooipunten. Het geven van een forfait voor een welbepaalde match houdt tevens de niet-deelneming in van de volgende matchen op hetzelfde tornooi, tenzij de tornooileiding hiervan afwijkt op gemotiveerd verzoek van de betrokken speler. Bij forfait dient de speler tijdig de organisatie te verwittigen via het telefoonnummer van de organiserende club.
 15. De VSF en/of de tornooileiding heeft het recht om elk onverantwoord gedrag, zowel op als naast het terrein, te beteugelen met strafpunten, met verlies van de wedstrijd en/of uitsluiting van één of meer tor­nooien van het circuit. Als ongepast gedrag wordt ondermeer beschouwd:  
  grove uitlatingen of handtastelijkheden t.o.v. de referee, de marker, het publiek, de wedstrijd­leiding, de andere deelnemers;
  abnormaal wegwerpen van het racket of de bal;
  zonder geldige reden forfait geven of te laat zijn voor de wedstrijd.
  Deze lijst is niet volledig en sluit geen enkele andere gemotiveerde reden uit. Op het einde van het circuit wordt een “fair play award” uitgereikt op basis van het gedrag, zowel op als naast het terrein.
 16. De eindrangschikking van het tornooi bepaalt de verdeling van de prijzen. Een speler moet minimaal aan vijf tornooien hebben deelgenomen om voor een prijs in aanmerking te komen (eindrangschikking per leeftijd). De prijs moet persoonlijk op de finaledag worden afgehaald. Er worden prijzen uitgereikt voor het volledige circuit en per leeftijdscategorie. Om in aanmerking te komen voor de "Dunlop Award" moet een speler/speelster aan minstens vijf tor­nooien van het circuit hebben deelgenomen en dit vóór de finale.
 17. Wanneer een Dunloptornooi samenvalt met een internationaal tornooi, krijgt de speler de laagste punten van de box waarin hij/zij zou gespeeld hebben. Hij moet aan het VSF-secretariaat melden dat hij/zij niet kan deelnemen omwille van een internationaal tornooi.
 18. De organisatoren zorgen er voor dat er tijdens het tornooi een squashtrainer B, een regent LO of een licentiaat LO aanwezig is.
 19. De disciplinaire commissie en de interne beroepscommissie zijn van toepassing op het Dunlopcircuit.
 20. De organisatoren en/of de tornooileiding beslissen in alle gevallen die niet in dit reglement zijn opgenomen.
 21. Indien een field of tabel in een poule (box) gespeeld wordt, geldt volgende puntentelling: de winnaar van de poule is diegene met de meeste gewonnen wedstrijden. Bij gelijke stand tellen achtereenvolgens de meeste gewonnen sets, indien het ex aequo is tussen 2 spelers telt eerst de onderlinge confrontatie en dan pas het hoogst aantal gewonnen sets. Als laatste wordt er naar de meeste gewonnen punten gekeken.
 22. De organisatie is verplicht om gebruik te maken van tornooiplanner (toernooi.nl) voor de organi­satie van het Dunloptornooi. Resultaten die we niet via www.toernooi.nl binnenkrijgen kun­nen niet verwerkt worden voor de ranking en dus krijgen de spelers voor dat tornooi geen rankingpunten.
 23. Indien er iemand van commissie jeugd of van het VSF-secretariaat aanwezig is op een tornooi, heeft deze persoon mee inzeg aan de tornooitafel.
 24. A-trainingen: indien een club akkoord gaat met het organiseren van een A-training zoekt deze club zelf een lesgever (trainer met diploma of A-speler zijn aan te raden). De naam van de lesgever wordt doorgegeven aan het VSF-secretariaat en zij keuren dit goed. De A-spelers worden opgeroepen door het VSF-secretariaat. Deze spelers/speelsters die opgeroepen, worden moeten geen inschrijvingsgeld betalen.

Tornooidata 2013-2014

In de onderstaande tabel kan je alle tornooidata en locaties vinden. Na elk tornooi wordt het document de ranking toegevoegd aan het betreffende tornooi en kan men de resultaten bekijken op toernooi.nl. 

Klik op het tornooi om je in te schrijven op toernooi.nl (of om nadien de resultaten te bekijken).

 

A tornooi

datum & plaats


Tornooiorganisator
 

X

RANKING

14 - 15 september 2013
Squash Point - Geel

Goedele Lepez

RANKING

 

5 - 6 oktober 2013
Casteleyn Squash - Boom

Kim Hannes

RANKING

19 - 20 oktober 2013
Karteria Diest - Diest

Sil Schrijvers

RANKING

 

16 en 17 november 2013
De Kaai - Kortrijk

Ann Ghekiere

X

RANKING

1 - 2 februari 2014
Olympia - Hasselt

Jo Roggen

RANKING

22 en 23 februari 2014
Keep Fit - Wevelgem

Stefaan Deryckere

RANKING

15 en 16 maart 2014
Bateas - Gent

Jean-Marie Van Heghe

 

 

26 - 27 april 2014
Casteleyn Squash - Boom

Kim Hannes

 

Dunlop Waardebonnen

Op elk Dunlop tornooi kunnen de deelnemers dunlop waardebonnen winnen (1ste plaats, 2de plaats en plate winnaar). Met deze bonnen kunnen ze Dunlop artikelen bestellen. Kledij artikelen kan men bezichtigen in de Dunlop catalogus welke je via email naar kristien@vsf.be kan aanvragen. Website Dunlop rackets en racketbags: http://dunlopsquash.nl.

Vergeet niet dat er op de finale (met prijsuitreiking) een eindrangschikking wordt bepaald. Als je in de eindrangschikking voorkomt, kan je nog meerdere prijzen en Dunlop waardebonnen winnen.