Dunlop circuit

DUNLOP CIRCUIT

Contactpersoon: kristien@vsf.be - tel 014/85.96.03 tijdens kantooruren - voor en tijdens het tornooi de club bellen

De tornooien in het kader van het Open Vlaams Junior Circuit (Dunlop circuit) vormen een circuit van acht tornooien verspreid over Vlaanderen. De organisatie ligt in handen van de commissie jeugd van de VSF. VSF zorgt eveneens voor de inschrijvingen, maakt de tabellen op, is verantwoordelijk voor de voor- en nazorg. Zij verzorgt de ranking na ieder tornooi en zorgt voor de prijzen.

Op de finaledag op het einde van het seizoen volgt de prijsuitreiking.

 1. Er wordt in principe gespeeld in boxen van 8 spelers of speelsters volgens de laatst gepubliceerde ranking en op basis van resultaten in vorige tornooien. Er zal voor elke plaats gespeeld worden. We streven ernaar om iedere deelnemer 3 matchen te garanderen. De 8 spelers met de hoogste ranking / beste resul­taten spelen in box 1, enz. Voor spelers die geen ranking hebben zal de VSF advies vragen aan de clubverantwoordelijke / coach om de sterkte te bepalen. De spelers in box 1 bij de meisjes en de jongens krijgen punten volgens de volwassenranking.
   
 2. Elk VSF-lid dat op 1 september 2014 nog geen 21 jaar is, kan deelnemen aan het circuit.
   
 3. Alle inschrijvingen moeten ten laatste op zondag voorafgaand aan het tornooi meegedeeld worden op de website (toernooi.nl via www.vsf.be). Bij de inschrijving moeten volgende gegevens worden verstrekt:
  - VSF-lidnummer of lidnummer bij een andere erkende ESF-federatie
  - Naam, voornaam
  - Geslacht
  - Naam van de club
  - Geboortedatum

  Laattijdige inschrijvingen worden niet aanvaard. Een deelnemer die zich na het verstrijken van de inschrij­vingstermijn afwezig meldt, blijft ingeschreven. De deelnemers aanvaarden het tornooireglement.

   
 4. Een Dunloptornooi wordt altijd op 1 dag gespeeld tenzij het tornooi doorgaat in een club met 3 of 4 courts. De tabellen en het speelschema worden tegen woensdagmorgen voorafgaand aan het tornooi opgemaakt en woensdag om 12u gepubliceerd. Clubs die één verantwoordelijke persoon aanduiden zullen de aanvangstijd van de eerste wedstrijd van elke deelnemer per e-mail ontvangen. De lijst met aanvangstijden wordt ook op www.vsf.be gepubli­ceerd.
   
 5. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 12 per tornooi.
   
 6. Voorwaarden voor de clubs voor het organiseren van een Dunloptornooi:
  - € 405 aan VSF betalen (de club ontvangt hiervoor een factuur). Voor de finale is dit € 460. De clubs behouden het inschrijvingsgeld van de spelers.
  - Alle terreinen ter beschikking stellen gedurende de hele duur van het tornooi (de club weet ten laat­ste donderdag om 18u hoeveel terreinen wanneer nodig zijn). De commissie jeugd beslist welke club de finale krijgt, het aantal courts speelt geen rol voor de finale.
  - De spelers op de hoogte brengen of er eten te verkrijgen is tijdens het tornooi.
  - Eten en drinken voorzien voor het Dunlopteam ter plaatse.
  - 1 verantwoordelijke van de club voorzien die de hele dag (vanaf het begin eerste match tot einde laatste match) aanwezig is om mee te helpen aan de tornooitafel. Deze persoon moet minimaal D2 (of C2) zijn en mag die dag niet als coach aanwezig zijn.

   
 7. De deelnemers worden verzocht zich minstens 15 minuten vóór de aanvangstijd van hun wedstrijd bij de tornooileiding te melden. Indien een deelnemer niet speelklaar is 15 minuten na het voorziene aanvangsuur, bekomt de tegenstrever een "walk over". Uitzondering: indien de deelnemer de organisatie telefonisch verwittigt dat hij te laat zal zijn voor zijn startuur, wordt pas een walk over toegekend indien de deelnemer niet speelklaar is 30 minuten na het voorziene aanvangsuur. De Dunloporganisatie kan men steeds bereiken via de club waar het tornooi plaatsvindt.
   
 8. Met het oog op de naleving van het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening (Decr. Vl. Raad 27.3.1991, gew. 20.12.1996) moeten de spelers die geneesmiddelen gebruiken persoonlijk of via hun begeleiders nagaan of deze geneesmiddelen worden gerangschikt hetzij bij de toegelaten hetzij bij de verboden producten. Consulteer uw geneesheer of apotheker hiervoor. Spelers die medicatie gebruiken, melden dit vooraf aan de tornooileiding. Meer info op www.dopinglijn.be.
   
 9. De rangschikking van dit circuit is één van de criteria voor internationale selecties. De junioren met een A-klassement zijn evenwel vrij aan dit circuit deel te nemen zonder dat dit een invloed heeft op selecties voor buitenlandse tornooien en nationale teams.
   
 10. Bij elk van de acht tornooien worden punten toegekend die het eindresultaat zullen bepalen. De 5 beste resultaten tellen mee voor de eindrangschikking per leeftijdscategorie. Bij een gelijk puntenaantal van deze resultaten beslissen de punten behaald op de finale over de plaats in de eindrangschikking per leeftijd. De circuitwinnaars worden bepaald door het optellen van de resultaten van alle tornooien, ongeacht de leeftijd. De circuitwinnaar is dus de winnaar die de meeste punten behaald heeft over het hele circuit. Er is een prijs voorzien voor de 5 beste jongens en de 3 beste meisjes. Vanaf box 2 komen de gewonnen of verloren punten van elke wedstrijd in aanmerking voor de jeugdranking. Voor de punten in box 1 bij de meisjes en de jongens verwijzen we naar het volwassen puntensysteem, meer informatie hierover vindt u bij commissie jeugd op onze website.
   
 11. Elke speler behaalt per tornooi 201 punten, verminderd met de behaalde plaats op dit tornooi. Voor tornooien waaraan niet wordt deelgenomen, ontvangt iedere speler het minimum puntenaantal, zijnde 80 punten. Voor het seizoen 2014-2015 zullen spelers van de nationale selectie opnieuw deelnemen aan enkele tornooien. Indien hierdoor een correctie van de rangschikking van het circuit noodzakelijk is, zal dit worden uitgewerkt in de commissie jeugd en zal de nieuwe reglementering van de puntentelling op de website geplaatst worden.
   
 12. De wedstrijden worden alle gespeeld met ‘Point-a-Rally 11’ (PAR 11).
   
 13. De tornooileiding bepaalt wie welke wedstrijd arbitreert. Bij weigering kan worden beslist vijf strafpunten toe te kennen; bij herhaling kan worden beslist de speler geen punten toe te kennen voor het gespeelde tornooi. Na iedere match dient men zich ter beschikking van de tornooileiding te houden in verband met het arbitreren van een volgende match.
   
 14. Een speler/speelster die zich, na regelmatig te zijn ingeschreven, niet voor deelneming op een tornooi aanbiedt bekomt vijf strafpunten. Enkel indien de organisatie op voorhand verwittigd werd en de niet-deelneming wordt verantwoord, worden geen strafpunten toegekend. Het geven van een forfait voor een welbepaalde match houdt tevens de niet-deelneming in van de volgende matchen op hetzelfde tornooi, tenzij de tornooileiding hiervan afwijkt op gemotiveerd verzoek van de betrokken spelers.Indien een speler/speelster een forfait geeft tijdens het Dunloptornooi en er binnen de week geen doktersattest wordt bezorgd aan het VSF-secretariaat, verliest deze speler/speelster 10 punten (in box 1 bij de jongens en de meisjes verliest deze speler/speelster 100 punten). De tegenstrever krijgt bij een forfait 7 punten (in box 1 krijgt zijn/haar tegenstander 35 punten). Bij forfait dient de speler tijdig de organisatie te verwittigen via het telefoonnummer van de organiserende club.
   
 15. De tornooileiding heeft het recht om elk onverantwoord gedrag, zowel op als naast het terrein, te beteugelen met strafpunten, met verlies van de wedstrijd en/of uitsluiting van één of meer tor­nooien van het circuit. Als ongepast gedrag wordt ondermeer beschouwd:  
  - grove uitlatingen of handtastelijkheden t.o.v. de referee, de marker, het publiek, de wedstrijd­leiding, de andere deelnemers;
  - abnormaal wegwerpen van het racket of de bal;
  - zonder geldige reden forfait geven of te laat zijn voor de wedstrijd.

  Deze lijst is niet volledig en sluit geen enkele andere gemotiveerde reden uit. Op het einde van het circuit wordt een “fair play award” uitgereikt op basis van het gedrag, zowel op als naast het terrein.

   
 16. De eindrangschikking van het tornooi bepaalt de verdeling van de prijzen. Een speler moet minimaal aan vijf tornooien hebben deelgenomen om voor een prijs in aanmerking te komen (eindrangschikking per leeftijd). De prijs moet persoonlijk op de finaledag worden afgehaald. Er worden prijzen uitgereikt voor het volledige circuit en per leeftijdscategorie. Om in aanmerking te komen voor de "Dunlop Award" moet een speler/speelster aan minstens vijf tor­nooien van het circuit hebben deelgenomen en dit vóór de finale.
 17. Wanneer een Dunloptornooi samenvalt met een internationaal tornooi, krijgt de speler de laagste punten van de box waarin hij/zij zou gespeeld hebben. Hij moet aan het VSF-secretariaat melden dat hij/zij niet kan deelnemen omwille van een internationaal tornooi.
   
 18. De organisatoren zorgen er voor dat er tijdens het tornooi een squashtrainer B, een regent LO of een licentiaat LO aanwezig is.
   
 19. De disciplinaire commissie en de interne beroepscommissie zijn van toepassing op het Dunlopcircuit.
   
 20. De organisatoren en/of de tornooileiding beslissen in alle gevallen die niet in dit reglement zijn opgenomen.
   
 21. Indien een field of tabel in een poule (box) gespeeld wordt, geldt volgende puntentelling: de winnaar van de poule is diegene met de meeste gewonnen wedstrijden. Bij gelijke stand tellen achtereenvolgens de meeste gewonnen sets, indien het ex aequo is tussen 2 spelers telt eerst de onderlinge confrontatie en dan pas het hoogst aantal gewonnen sets. Als laatste wordt er naar de meeste gewonnen punten gekeken.
   
 22. De organisatie is verplicht om gebruik te maken van tornooiplanner (toernooi.nl) voor de organi­satie van het Dunloptornooi. Resultaten die we niet via www.toernooi.nl binnenkrijgen kun­nen niet verwerkt worden voor de ranking en dus krijgen de spelers voor dat tornooi geen rankingpunten.
   
 23. A-trainingen: indien een club akkoord gaat met het organiseren van een A-training zoekt deze club zelf een lesgever (trainer met diploma of A-speler zijn aan te raden). De naam van de lesgever wordt doorgegeven aan het VSF-secretariaat en zij keuren dit goed. De A-spelers worden opgeroepen door het VSF-secretariaat. Deze spelers/speelsters die opgeroepen worden, moeten geen inschrijvingsgeld betalen.

Tornooidata 2014-2015

In de onderstaande tabel kan je alle tornooidata en locaties vinden. Na elk tornooi wordt het document de ranking toegevoegd aan het betreffende tornooi en kan men de resultaten bekijken op toernooi.nl. 

 

datum & plaats


Tornooiorganisator
 

13 - 14 september 2014
Squash Point - Geel

RANKING

Goedele Lepez

27 - 28 september 2014
Keep Fit - Wevelgem

RANKING

Stefaan Deryckere

8 - 9 november 2014
Karteria - Diest

RANKING

Olivier Godts

22 - 23 november 2014
De Kaai - Kortrijk

RANKING

Vincent Catry

17 - 18 januari 2015
Casteleyn Squash - Boom

RANKING

Kim Hannes

7 - 8 februari 2015
Bateas - Gent

RANKING

Etienne Van Melkebeke

14 - 15 maart 2015
Olympia - Hasselt

RANKING

Jo Roggen

18 - 19 april 2015
Recrean - Oudenaarde

RANKING

Christophe Standaert

 

Hier kan je de eindranking vinden van het seizoen 2013-2014.

Dunlop Waardebonnen

Op elk Dunlop tornooi kunnen de deelnemers dunlop waardebonnen winnen (1ste plaats, 2de plaats en plate winnaar). Met deze bonnen kunnen ze elk jaar in januari artikelen bestellen. De catalogus met kledij wordt aan alle spelers op het eind van het jaar bezorgd, je kan deze  in december/januari ook opvragen via kristien@vsf.be. Website Dunlop rackets en racketbags: http://dunlopsquash.nl.

Vergeet niet dat er op de finale (met prijsuitreiking) een eindrangschikking wordt bepaald. Als je in de eindrangschikking voorkomt, kan je nog meerdere prijzen en Dunlop waardebonnen winnen.