Tornooireglement Dunlop Circuit

DUNLOP CIRCUIT

Contactpersoon: Kristien Van Hooydonck
kristien@vsf.be - tel 014/85.96.03 tijdens kantooruren
voor en tijdens het tornooi 0476/287.918

De tornooien in het kader van het Open Vlaams Junior Circuit (Dunlop circuit) vormen een circuit van acht tornooien verspreid over Vlaanderen. De organisatie ligt in handen van de commissie jeugd van de VSF.

a. Er wordt in principe gespeeld in boxen van 8 spelers of speelsters volgens de laatst gepubliceerde ranking en op basis van resultaten in vorige tornooien. Er zal voor elke plaats gespeeld worden. We streven er naar om iedere deelnemer 3 matchen te garanderen. De 8 spelers met de hoogste ranking / beste resultaten spelen in box 1, enz. Voor spelers die geen ranking hebben zal de organisatie advies vragen aan de clubverantwoordelijke / coach om de sterkte te bepalen.

b. Elk VSF-lid dat op 1 september 2011 nog geen 19 jaar is, kan deelnemen aan het circuit.

c. Alle inschrijvingen moeten ten laatste op zondag voorafgaand aan het tornooi meegedeeld worden op de website (toernooi.nl via www.vsf.be).

Bij de inschrijving moeten volgende gegevens worden verstrekt:

 • VSF-lidnr. of lidnummer bij een andere erkende ESF-federatie
 • naam, voornaam
 • geslacht
 • naam van de club
 • geboortedatum

Laattijdige inschrijvingen worden niet aanvaard. Een deelnemer die zich na het verstrijken van de inschrijvingstermijn afwezig meldt, blijft ingeschreven. De
deelnemers aanvaarden het tornooireglement.

d. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag en/of zondag. De tabellen en het speelschema worden tegen woensdagmorgen voorafgaand aan het tornooi
opgemaakt en woensdag om 12u gepubliceerd. Clubs die één verantwoordelijke persoon aanduiden zullen de aanvangstijd van de eerste wedstrijd van elke
deelnemer per e-mail ontvangen. De lijst met aanvangstijden wordt ook op www.vsf.be gepubliceerd.

e. Het inschrijvingsgeld voor het seizoen 2011-2012 bedraagt € 10 per tornooi.

Indien een organiserende club meer dan 75 deelnemers heeft, mag die het inschrijvingsgeld van het aantal spelers boven die 75 behouden.

Wanneer een gediplomeerde trainer met 10 (of meer) jeugdspelers aanwezig is op een Dunloptornooi kan hij een km-vergoeding krijgen vanuit de
jeugdcommissie. De gediplomeerde trainer moet hiervoor het officiële aanvraagformulier voor km-vergoedingen vanuit de
jeugdcommissie gebruiken.

f. Voorwaarden voor de clubs voor het organiseren van een Dunlop:

 • 263 euro (excl. BTW) aan VSF betalen (de club ontvangt hiervoor een factuur). Voor de finale is dit 315 euro (excl. BTW).
 • Alle terreinen ter beschikking stellen gedurende de ganse duur van het tornooi (de club weet ten laatste donderdag om 18u hoeveel terreinen wanneer nodig zijn). Voor de finale moet de club minimum 6 courts hebben.
 • Eten en drinken voorzien voor het Dunlopteam ter plaatse (2 personen) en aan de spelers laten weten of er eten te verkrijgen is of niet tijdens het tornooi.
 • 1 courtverantwoordelijke voorzien die de hele dag (vanaf begin 1ste match tot einde laatste match) aanwezig is. Deze persoon moet minimaal D2 (of C2) zijn en mag die dag niet als coach aanwezig zijn. Deze persoon krijgt hiervoor een Dunlop aandenken.

g. De deelnemers worden verzocht zich minstens 15 minuten vóór de aanvangstijd van hun wedstrijd bij de tornooileiding te melden. Indien een
deelnemer niet speelklaar is 15 minuten na het voorziene aanvangsuur, bekomt de tegenstrever een "walk over". Uitzondering: indien de deelnemer de
organisatie telefonisch verwittigt, dat hij te laat gaat zijn voor zijn startuur, wordt pas een walk over toegekend indien de deelnemer niet speelklaar is 30 minuten na het voorziene aanvangsuur. De Dunlop organisatie kan men steeds bereiken op 0476/287.918 of via de club waar het tornooi plaatsvindt.

h. Met het oog op de naleving van het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening (Decr. Vl. Raad 27.3.1991, gew. 20.12.1996) moeten de spelers die geneesmiddelen gebruiken persoonlijk of via hun begeleiders nagaan of deze geneesmiddelen worden gerangschikt hetzij bij de toegelaten hetzij bij de verboden producten. Consulteer uw geneesheer of apotheker hiervoor. Spelers die medicatie gebruiken, melden dit vooraf aan de tornooileiding. Meer info op
www.dopinglijn.be.

i. De rangschikking van dit circuit is één van de criteria voor internationale selecties. De junioren met een A-klassement zijn vrij aan dit circuit deel te nemen
zonder dat dit een invloed heeft op selecties voor buitenlandse tornooien en nationale teams.

j. Bij elk van de acht tornooien worden punten toegekend die het eindresultaat zullen bepalen. De 5 beste resultaten tellen mee voor de eindrangschikking per
leeftijdscategorie. Bij een gelijk puntenaantal van deze resultaten beslissen de punten behaald op de finale over de plaats in de eindrangschikking per leeftijd.

De circuitwinnaars worden bepaald door het optellen van de resultaten van alle tornooien, ongeacht de leeftijd. De circuitwinnaar is dus de winnaar die de meeste punten behaald heeft over het hele circuit. Er is een prijs voorzien voor de 5 beste jongens en de 3 beste meisjes. De gewonnen of verloren punten van elke wedstrijd komen in aanmerking voor de jeugdranking. Meer informatie hierover vindt u op p. 101 bij commissie jeugd.

k. Elke speler behaalt per tornooi 201 punten, verminderd met de behaalde plaats op dit tornooi. Voor tornooien waaraan niet wordt deelgenomen, ontvangt iedere speler het minimum puntenaantal, zijnde 80 punten. Voor het seizoen 2011-2012 zullen spelers van de nationale selectie opnieuw deelnemen aan enkele tornooien. Indien hierdoor een correctie van de rangschikking van het circuit noodzakelijk is, zal dit worden uitgewerkt in de commissie jeugd en zal de nieuwe reglementering van de puntentelling op de website geplaatst worden.

l. De wedstrijden worden allen gespeeld met ‘Point-a-Rally 11’ (PAR 11).

m. De tornooileiding bepaalt wie welke wedstrijd arbitreert. Bij weigering kan worden beslist vijf strafpunten toe te kennen; bij herhaling kan
worden beslist de speler geen punten toe te kennen voor het gespeelde tornooi.
Na iedere match dient men zich ter beschikking van de
tornooileiding te houden in verband met het arbitreren van een volgende match.

n. Een speler/speelster die zich, na regelmatig te zijn ingeschreven, niet voor deelneming op een tornooi aanbiedt bekomt vijf strafpunten. Enkel indien de
organisatie op voorhand verwittigd werd en de niet-deelneming wordt verantwoord, worden geen strafpunten toegekend. Een speler/speelster die onverwittigd
forfait geeft, wordt geweigerd bij zijn volgende inschrijving voor het circuit. Geeft dezelfde speler een 2de maal onverwittigd forfait, dan wordt deze geschrapt uit de
rangschikking van het circuit en kan hij gedurende het hele seizoen niet meer deelnemen.

Een deelnemer die tijdens een tornooi voor één match forfait geeft, bekomt vijf strafpunten; voor meer matchen geen tornooipunten. Het geven van een forfait voor een welbepaalde match houdt tevens de niet-deelneming in van de volgende matchen op hetzelfde tornooi, tenzij de tornooileiding hiervan afwijkt op gemotiveerd verzoek van de betrokken speler.

Bij forfait dient de speler tijdig de organisatie te verwittigen op gsm 0476/287.918.

o. De tornooileiding heeft het recht om elk onverantwoord gedrag, zowel op als naast het terrein, te beteugelen met strafpunten, met verlies van de
wedstrijd en/of uitsluiting van één of meer tornooien van het circuit. Als ongepast gedrag wordt ondermeer beschouwd:

 • grove uitlatingen of handtastelijkheden t.o.v. de referee, de marker, het publiek, de wedstrijdleiding, de andere deelnemers;
 • abnormaal wegwerpen van het racket of de bal;
 • zonder geldige reden forfait geven of te laat zijn voor de wedstrijd.

Deze lijst is niet volledig en sluit geen enkele andere gemotiveerde reden uit.
Op het einde van het circuit wordt een “fair play award” uitgereikt op basis van het gedrag, zowel op als naast het terrein.

p. De eindrangschikking van het tornooi bepaalt de verdeling van de prijzen. Een speler moet minimaal aan vijf tornooien hebben deelgenomen om voor een prijs in aanmerking te komen (eindrangschikking per leeftijd). De prijs moet persoonlijk op de finaledag worden afgehaald. Er worden prijzen uitgereikt voor het volledige circuit en per leeftijdscategorie. Om in aanmerking te komen voor de "Dunlop Award" moet een speler/speelster aan minstens vijf tornooien van het circuit hebben deelgenomen.

q. Wanneer een Dunloptornooi samenvalt met een internationaal, krijgt de speler de laagste punten van de box waarin hij/zij zou gespeeld hebben. Hij moet aan de Dunloporganisatie melden dat hij/zij niet kan deelnemen omwille van een internationaal tornooi.

r. De organisatoren zorgen er voor dat er tijdens het tornooi een squashtrainer B, een regent LO of een licentiaat LO aanwezig is.

s. De disciplinaire commissie en de interne beroepscommissie zoals beschreven op pagina 111 en 100 van dit agenda zijn van toepassing op het Dunlopcircuit.

t. De organisatoren en/of de tornooileiding beslissen in alle gevallen die niet in dit reglement zijn opgenomen.

 

 

Dunlop A tornooi

datum & plaats

wie speelt wanneer?
Courtverantwoordelijke (CV)

 

17 - 18 september 2011
Bateas – Gent

zaterdag: hoogste helft van de tabellen
zondag: laagste helft van de tabellen
CV: Van Melkebeke Etienne

X

1 oktober 2011
Keep Fit - Wevelgem

iedereen zaterdag
Dunlop A tornooi: training nationale jeugdselectie
CV: Deryckere Jeroen

 

22 oktober 2011
Gym TC - Schoten

iedereen zaterdag
CV: Driessens Jeroen

X

19 - 20 november 2011
Recrean - Oudenaarde

zaterdag: hoogste helft van de tabellen
zondag: laagste helft van de tabellen
Dunlop A tornooi: training nationale jeugdselectie
CV: Kris Van Achter

X

28 januari 2012
Piramid - Brugge

iedereen zaterdag
Dunlop A tornooi: training nationale jeugdselectie
CV: Gill Van Raepenbusch

 

10 maart 2012
Karteria Diest

iedereen zaterdag
CV: Sil Schrijvers

 

28 april – 29 april 2012
Sport Boom

zaterdag: hoogste helft van de tabellen

zondag: laagste helft van de tabellen
CV: Casteleyn Stefan

X

19-20 mei 2012
SC Olympia - Hasselt

zaterdag: Dunlop A tornooi: training nationale jeugdselectie + elke categorie 2 wedstrijden
zondag: laatste wedstrijden/finales + prijsuitreiking
CV: Jan Severy