Reglement deelneming Europese juniortornooien, EK en WK

EUROPESE JUNIOR TORNOOIEN, EUROPESE EN WERELDKAMPIOENSCHAPPEN

Dit reglement is bedoeld voor alle spelers die deelnemen aan een Europees tornooi en/of deel uitmaken van een selectie. Deze regels zullen toelaten dat de spelers en de juniorcoach op een blijvende en efficiënte manier kunnen samenwerken.

De speler/speelster wordt verplicht dit reglement te lezen en te volgen en tevens is het zijn/haar taak de inhoud over te brengen aan zijn/haar ouders en coach.

 1. Alle inschrijvingen voor de ESF-tornooien gebeuren via het VSF-secretariaat. Enkel op die manier kunnen we samenwerken met andere federaties. De afspraken met de andere landen van de ESF zijn gemaakt in die zin. Ook op het vlak van de verzekering ben je helemaal niet in orde wanneer je handelt op eigen initiatief.
 2. Elke deelnemer zal te allen tijde, zowel op als buiten de squashbaan, zich gedragen volgens de internatio­nale regels van zijn sport. Zijn houding zal correct zijn en mag nooit schade berokkenen aan de reputatie van het squash in Vlaanderen en aan het squash in het algemeen.
 3. In het kader van het Medisch Verantwoord Sporten moet de junior elke blessure, ziekte of gebruik van geneesmiddelen melden aan de Vlaamse juniorcoach of aan een verantwoordelijke begeleider van de VSF. Indien geen van beiden aanwezig zijn, meldt de speler voor aanvang van het tornooi aan de tornooilei­ding welke geneesmiddelen werden ingenomen. Om te vermijden dat verboden producten worden genomen, verwijzen we naar de website van de Vlaamse Gemeenschap www.dopinglijn.be. Consulteer je geneesheer of apotheker hiervoor.
 4. Roken, drinken van alcoholische dranken en drugs gebruiken is niet toegestaan tijdens tornooien, trainin­gen en stages. De juniorencoach, assistent of technisch directeur zal hiertegen onmiddellijk optreden.
 5. Bij het verlaten van een hotel of squashclub moeten alle rekeningen worden betaald. Onbetaalde reke­ningen worden doorgestuurd naar het persoonlijk adres van de speler.
 6. Bij het verlaten van de kamer zal de coach of begeleider de kamer nakijken. Bij eventuele schade zullen de kosten door de betrokkene worden betaald.
 7. Elke speler, ook wanneer hij/zij niet tot de selectie behoort, kan wanneer ook een beroep doen op de coach en/of de begeleider om samen eventuele problemen op te lossen.
 8. Elke junior squashspeler met de Belgische nationaliteit en die nog geen 19 jaar is, komt in aanmerking voor een selectie voor een EK of WK.
 9. De geselecteerde verplicht zich ernstig voor te bereiden op het evenement waarvoor hij/zij is geselecteerd en is verplicht deel te nemen aan algemene en/of sportspecifieke (medische) controles of testen. Van alle deelnemers wordt 100 % inzet en overgave verwacht. Onnodige forfaits worden niet toegestaan, want ze schaden de sportiviteit.
 10. Een speler die deel uitmaakt van een selectie komt tijdens de voorbereidingen en het evenement volledig onder de verantwoordelijkheid van de juniorencoach of assistent coach. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de juniorencoach.
 11. De geselecteerde moet zich te allen tijde beschikbaar stellen voor nationale en/of federale trainingen en andere initiatieven waarvoor de federatie hem/haar aanduidt. De geselecteerde zal ermee rekening hou­den dat de inzet en de motivatie belangrijk zijn voor de team spirit en dat beide medebepalend zijn om in aanmerking te komen voor een team/selectie.
 12. Opdrachten zowel op sportief als informatief vlak (bijv.: het bijhouden van persoonlijke wedstrijdresul­taten) kunnen deel uitmaken van de werking binnen een selectie. De speler verbindt zich ertoe deze opdrachten zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Alle informatie zal op vertrouwelijke wijze worden behandeld.
 13. Elke speler zal door de juniorencoach of zijn assistent op de hoogte gebracht worden van de selectiecriteria zoals die door het selectiecomité worden toegepast.
 14. Iedere geselecteerde moet de kledij dragen die de federatie voor dat evenement voorziet. Hij/zij zal hier­mee rekening houden bij het afsluiten van zijn/haar persoonlijke sponsorcontracten.
 15. In geval van overtreding van dit reglement en/of klachten van derden zullen de commissie jeugd en de disciplinaire commissie de materie behandelen en een eventuele sanctie uitspreken. Zowel de speler, de ouders (voor spelers -18 jaar) als de coach zullen op de hoogte worden gesteld van de uitspraak.
 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien zal de juniorencoach of assistent coach de nodige beslissingen nemen in het belang van de squashsport en het juniorenprogramma van de federatie.
 17. Spelers die in aanmerking komen voor de nationale en Vlaamse selectie zijn verplicht om jaarlijks een medisch onder­zoek te ondergaan.