Transferreglement

De transfer van de individuele speler die vermeld staat op de interclublijst wordt integraal geregeld door het decreet van 24 juli 1996, zijnde het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar. De termijn voor de opzegging van de overeenkomst en de daarop aansluitende verzetstermijn wordt door de Vlaamse Squashfederatie als volgt bepaald:

Opzeggingstermijn: 1 april – 30 april

Periode heraansluiting: 1 mei – 15 juni

Elke individuele speler heeft het recht zijn transfer aan te vragen of zijn overeenkomst met een club op te zeggen.

TRANSFERS BINNEN VSF

 1. De transfer van de individuele speler die vermeld staat op de interclublijst wordt integraal geregeld door het decreet van 24 juli 1996, zijnde het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar.
 2. De speler die vermeld staat op de interclublijst en die het volgend jaar met een andere club wil deelnemen aan de interclubs, moet een transfer aanvragen. Dit geldt voor alle geklasseerde en niet-geklasseerde spelers en buitenlandse spelers.
 3. Een speler die gedurende 1 jaar geen interclub gespeeld heeft of een speler die gedurende 1 jaar niet op de interclublijst gestaan heeft, moet de transferformaliteiten niet vervullen.
 4. Buitenlandse spelers die voor de eerste maal aansluiten bij een VSF-club, worden beschouwd als nieuwe leden. Hebben zij echter gespeeld voor een VSF-club en willen zij van club veranderen, vallen zij ook onder dit transferreglement.
 5. Transfers voor spelers die van de Vlaamse Squashfederatie willen overstappen naar de Ligue Francophone de Squash of omgekeerd, worden toegepast conform de reglementering van de BSF (Belgische Squashfederatie) (zie verder onder punt 3.4). Ook hier wordt de vrije keuze van aansluiting bij een nieuwe sportvereniging door de niet-professionele sportbeoefenaar gewaarborgd.
 6. De termijn voor de opzegging van de overeenkomst wordt voor de Vlaamse Squashfederatie als volgt bepaald: opzeggingstermijn: 1 april – 30 april.
 7. De interclubspeler die van club wenst te veranderen moet een schriftelijke aanvraag indienen tussen 1 april en 30 april. Dit dient te geschieden op straffe van nietigheid bij een ter post aangetekende brief aan de opgezegde sportvereniging en aan de sportfederatie. Deze werkwijze dient men te volgen zowel bij akkoord van alle partijen als bij een gebeurlijk niet-akkoord. Er is dus geen verzetstermijn noch de mogelijkheid om een beroep te doen op de verzoeningscommissie van BLOSO. Het ‘decreet’ garandeert aldus de volledige vrijheid van de sportbeoefenaar om een club te verlaten.
 8. De interclubspeler die van club wenst te veranderen dient ten laatste op 15 juni op straffe van nietigheid door aangetekend schrijven aan de federatie bekend te maken naar welke club hij overstapt. Wij vragen om de melding van de nieuwe club te doen op het transferformulier, een document dat speciaal ontworpen werd om de communicatie tussen de speler en de federatie te uniformiseren.
 9. Een ontslagnemende speler mag gedurende het eerstvolgende seizoen niet voorkomen op de interclublijst van een andere club indien hij geen geldige transfer heeft aangevraagd.

TRANSFERS TUSSEN VSF EN LFS

 1. De opzegperiode is bepaald tussen 1 en 30 april en de transferperiode is bepaald tussen 1 mei en 15 juni.
 2. Een speler die tijdens het lopende seizoen interclub heeft gespeeld en die wenst te transfereren naar een club van de andere liga verwittigt tussen 1 en 30 april zijn liga en op de manier waarop zijn liga dit voorschrijft.
 3. De poststempel geldt als aanvaardingscriterium. Voor 5 mei sturen de liga’s hun transferlijsten naar het secretariaat van de BSF dat deze lijsten doorstuurt naar de LFS en de VSF.
 4. Tussen 1 mei en 15 juni moet de speler de liga waar hij het volgend seizoen wenst competitie te spelen op de hoogte brengen conform de regels van die liga. De poststempel geldt als aanvaardingscriterium.
 5. Voor 20 juni sturen beide liga’s de lijst met de getransfereerde spelers naar het secretariaat van de BSF dat ze doorstuurt naar de LFS en de VSF.
 6. Bij klacht over de geldigheid van een transfer door een of beide liga’s zal het Uitvoerend Comité van de BSF uitspraak doen. In geval van besluiteloosheid van het Uitvoerend Comité zal de Raad van Bestuur van de BSF hierover een uitspraak doen.

TRANSFERS EN AANSLUITEN VAN BUITENLANDSE SPELERS

 1. Buitenlandse spelers die vorig seizoen voor de VSF of LFS hebben gespeeld en die van club willen veranderen, maar NIET van federatie, volgen de voorgeschreven procedure van de federatie waarbij hij/zij vorig seizoen was aangesloten.
 2. Buitenlandse spelers die vorig seizoen voor de VSF of LFS hebben gespeeld, die van club willen veranderen EN van federatie, volgen de procedure zoals beschreven onder punt 3.4.
 3. Buitenlandse spelers die vorig seizoen niet in België hebben gespeeld, moeten samen met alle buitenlanders die de club op haar interclublijst wenst te plaatsen, vermeld worden op een lijst die voor 15 juni op het secretariaat van de VSF moet zijn.
 4. Ook buitenlandse spelers kunnen ofwel lid zijn van de VSF ofwel van de LFS, maar niet van beide. Bovendien mogen zij maar op één interclublijst voorkomen.

Een speler kan slechts één transfer per seizoen aanvragen. Indien een speler meer dan één aanvraag doet, geldt de eerste geldige aanvraag. (Ook als alle betrokken partijen opteren voor een tweede heraansluiting.)

Een ontslagnemende speler mag gedurende het eerstvolgende seizoen niet voorkomen op de interclublijst van een andere club indien hij geen geldige transfer heeft aangevraagd.

Assimilatie moet via het secretariaat aangevraagd worden voor buitenlanders en spelers die minstens 1 seizoen geen officiële wedstrijd gespeeld hebben. Dit geldt voor alle divisies.