Algemeen tornooireglement

 1. Voor elk officieel SQV-tornooi moet de organisator het programma “Toernooiplanner” gebruiken. Iedere club en iedere organisator die een SQV-tornooi organiseert, is verplicht om één persoon af te vaardigen naar de opleiding tornooiplanner aan de start van het seizoen.
 2. Iedere club die een tornooi organiseert, ontvangt van Squash Vlaanderen een licentie tornooiplanner. Deze licentie kan gebruikt worden voor het organiseren en publiceren van de resultaten tijdens het tornooi. Clubs die de licentie ook gebruiken voor andere clubactiviteiten moeten een licentie aankopen. Indien de club het programma wenst te gebruiken voor clubactiviteiten en de inschrijvingen en de resultaten online wenst te zetten, moet zij ervoor zorgen dat alle spelers lid zijn van de federatie.
 3. Spelers moeten zich via een account op squashvlaanderen.toernooi.nl online inschrijven voor de tornooien. Spelers die zich telefonisch of via mail hebben ingeschreven, hebben geen recht op het indienen van klachten tegen de organisatoren bij eventuele foutieve inschrijvingen.
 4. Organisatoren hebben het recht om laattijdige inschrijvingen te weigeren.
 5. Elke inschrijving moet de volgende gegevens bevatten:
  • naam en voornaam van de speler
  • de club waar de deelnemer is ingeschreven en zijn competitienummer
  • de geboortedatum
  • telefoon- of GSM-nummer
  • e-mailadres
  • de reeks
 6. Jongens en meisjes mogen deelnemen aan Vlaamse seniortornooien vanaf de leeftijd van 12 jaar (leeftijd op startdag tornooi).
 7. Alle wedstrijden moeten gespeeld worden in het centrum waar het tornooi georganiseerd wordt en binnen het officiële tijdsverloop van het tornooi.
 8. De organisator moet een speler die geschorst is weigeren. Indien dit niet gebeurt, wordt de organiserende club bestraft (zie bijlage 6 overtredingen en sancties).
 9. De spelers dragen de verantwoordelijkheid om zich in te lichten omtrent datum en uur van hun eerste wedstrijd van het tornooi. Enkel de organisator kan uur en dag van de wedstrijd wijzigen. In geval van wijziging, wordt de speler door de organisator op de hoogte gebracht.
 10. Elke speler kan verplicht worden de volgende wedstrijd te leiden. SQV heeft een standaardformulier dat ter beschikking wordt gesteld van de organisator. Indien een speler weigert te reffen wordt hij/zij gevraagd dat document te ondertekenen. Wordt het ondertekend, dan volgt er een sanctie. Wordt het niet ondertekend, dan vraagt de organisator een getuige in de omgeving om te bevestigen dat hij/zij geweigerd heeft te ondertekenen. Ook dan volgt er een sanctie. De speler en de club krijgen een brief over de sanctie (zie bijlage 6 overtredingen en sancties).
 11. De tornooileider of secretaris van de organiserende club moet elk onbehoorlijk gedrag van een speler (naam en lidnummer) melden aan het secretariaat van SQV. Als ongepast gedrag wordt beschouwd:
  • grove uitlatingen of handtastelijkheden t.o.v. de referee, de marker, het publiek, de wedstrijdleiding, de andere deelnemers.
  • abnormaal wegwerpen van de racket of bal.
  • zonder geldige reden forfait geven of te laat zijn voor de wedstrijd.
 12. Elke klacht wordt door de disciplinaire commissie behandeld en zij zal tevens een sanctie uitspreken. De procedure van het neerleggen van klachten en het in beroep gaan tegen de uitspraak staat omschreven in het huishoudelijk reglement Art. 41-44.
 13. De tornooiorganisator zorgt ervoor dat hij onmiddellijk over een volledige EHBO-tas kan beschikken.
 14. Alle officiële SQV-wedstrijden worden naar 3 winnende games gespeeld, volgens Point-a-Rally tot 11.
 15. De officiële bal erkend door de federatie is Dunlop Pro.
 16. Dames die zwanger zijn, mogen aan geen enkele officiële wedstrijden deelnemen.
 17. Jeugdspelers – 19 jaar die deelnemen aan een seniortornooi moeten een squashbril dragen.
 18. Met het oog op de naleving van het decreet inzake Gezond & Ethisch Sporten moeten de spelers die geneesmiddelen gebruiken persoonlijk of via hun begeleiders nagaan of deze geneesmiddelen worden gerangschikt hetzij bij de toegelaten, hetzij bij de verboden producten. Consulteer hiervoor uw geneesheer of apotheker. Spelers die medicatie gebruiken, melden dit vooraf aan de tornooileiding. Meer info op www.dopinglijn.be. De Vlaamse Gemeenschap kan steeds dopingcontroles uitvoeren. Het weigeren of ontwijken van een dopingcontrole wordt gelijkgesteld aan dopinggebruik.