Overtredingen & sancties

Het SQV-secretariaat past de reglementen toe en bepaalt de sancties volgens dit reglement. Indien de betrokkenen niet akkoord gaan, kunnen ze klacht neerleggen bij de commissie sport. Voor klachtenprocedures verwijzen we naar het Huishoudelijk Reglement.

Overtredingen bij inschrijvingen

 1. Inschrijvingsgeld van teams wordt betaald na ontvangst van de factuur en binnen de vooropgestelde termijn
  SANCTIE: niet opgenomen worden in de interclubkalender
 2. Facturen van interclubspelers en interclubploegen niet betaald voor 1 september en tegen 10 september voor de toegevoegde spelers.
  SANCTIE: geen enkel team van die club krijgt punten voor de rangschikking zonder terugwerkende kracht
 3. Indien een team zich inschrijft via het online inschrijvingsformulier en zich voor de start van het seizoen terugtrekt waardoor o.a. de kalender ontwricht wordt, wordt de club beboet.
  SANCTIE: € 100 voor de divisies/provinciale competitie, €300 voor eredivisie.

Overtredingen bij tornooien

 1. Tornooigegevens te laat of onvolledig
  SANCTIE: € 70
 2. Speler weigert arbitrage op tornooien die georganiseerd zijn door SQV
  SANCTIE: schorsing 2 speelweken
 3. Klacht van tornooileider
  SANCTIE: schorsing 2 speelweken
 4. Spelen van geschorste speler
  SANCTIE: extra 2 speelweken schorsing
 5. Een tornooileider die spelers aanvaardt die geen lid zijn van SQV, LFS of een erkende federatie of een club die spelers publiceert op squashvlaanderen.toernooi.nl die geen lid zijn.
  SANCTIE: € 20/speler en de speler wordt lid van SQV
 6. W.O. tijdens tornooi zonder doktersattest binnen 7 dagen
  SANCTIE: 1ste maal: 100 minpunten voor de individuele ranking, 2de maal: 100 minpunten voor de individuele ranking + 2 speelweken schorsing
 7. Indien een erkend tornooi niet wordt georganiseerd of een tornooi wordt verplaatst, om welke redenen ook. Geen sanctie indien er een schriftelijke aanvraag komt van de club en er een toestemming is van de Commissie Sport.
  SANCTIE: € 170/tornooi en dit tornooi zal volgend seizoen niet erkend worden
 8. Clubtornooi niet spelen in fields/reeksen die door het SQV-secretariaat zijn goedgekeurd
  SANCTIE: € 170

Overtredingen bij interclubwedstrijden

 1. Interclublijsten te laat
  SANCTIE: € 70
 2. Interclubresultaten te laat
  SANCTIE: € 10 per team en per wedstrijddag (afgerekend in januari en juni). De club zal de eerste keer steeds een waarschuwing ontvangen. Vanaf de tweede keer is de boete effectief.
 3. Interclubspelers te laat én klacht
  SANCTIE: forfait voor het team + € 35
 4. Het te laat verwittigen (minder dan 24u voor de start van de wedstrijd) van een forfait van een ploeg in divisies, provinciale competitie en beker.
  SANCTIE: € 100, waarvan € 50 voor de SQV en € 50 voor de tegenstander. Als de ploeg 24u op voorhand de tegenstander en de SQV per mail op de hoogte brengt van hun forfait wordt de boete niet gesplitst en gelden de gebruikelijke boetes.
 5. Het te laat verwittigen (minder dan 24u voor start van de wedstrijd) van een forfait van een ploeg in eredivisie.
  SANCTIE: € 500, waarvan € 250 voor de SQV en € 250 voor de tegenstander. Als de ploeg 24u op voorhand de tegenstander en de SQV per mail op de hoogte brengt van hun forfait wordt de boete niet gesplitst en gelden de gebruikelijke boetes .
 6. Forfait van een ploeg in divisies, provinciale competitie en beker. SANCTIE:
  • Eerste maal: €35
  • Tweede maal: €70
  • Derde maal: €100
  • Na een derde maal forfait is dit een algemene forfait voor de ploeg. Het team zal het volgende seizoen twee reeksen lager moeten starten.
 7. Forfait van een ploeg in eredivisie. SANCTIE:
  • Eerste maal: €500
  • Tweede maal: €500
  • Derde maal: €500
  • Per forfait worden er 4 strafpunten gegeven. Na een derde maal forfait is dit een algemene forfait voor de ploeg. Het team zal het volgende seizoen twee reeksen lager moeten starten.
 8. Algemene forfait van een ploeg na de eerste speeldag.
  SANCTIE: €250 voor de divisies/provinciale competitie, 750 euro voor eredivisie
 9. Weigeren te stijgen, tenzij er nog een ploeg in eredivisie dames en heren van dezelfde club speelt.
  SANCTIE: € 170
 10. Meer dan 1 wedstrijd/week
  SANCTIE: schorsing 2 speelweken + forfait voor het team (behoudens uitzonderingen : zie interclubreglement punt 36).
 11. Opstellen geschorste speler
  SANCTIE: forfait voor het team + € 70
 12. Opstellen van niet-speelgerechtigde
  SANCTIE: forfait voor het team + € 35
 13. Twee competitienummers (lid beide liga’s)
  SANCTIE: schorsing 2 speelweken
 14. Onjuiste volgorde spelers
  SANCTIE: forfait voor het team + € 20
 15. Geveinsd wedstrijdformulier
  SANCTIE: de vervalser krijgt een boete van € 70 en ook de ploeg die de vervalsing toelaat krijgt een financiële boete van € 70. Er worden geen punten toegekend, noch voor de ploeg, noch voor de spelers. Bij een tweede overtreding wordt de thuisploeg verplicht volgend jaar een reeks lager te spelen.
 16. Onvolledige ploeg in eredivisie/divisies/provinciale competitie: indien een zelfde ploeg 3 keer onvolledig speelt, ontvangen ze vanaf de derde keer telkens een boete.
  SANCTIE: € 10 na 3 keer onvolledig spelen en €10 voor iedere volgende keer (afgerekend in januari en juni)
 17. Onvolledige ploeg in eredivisie: indien een ploeg onvolledig speelt, ontvangen ze vanaf de eerste keer een boete.
  SANCTIE: € 50 voor de eerste keer, € 75 voor de tweede keer, €100 voor de derde keer. Vanaf de vierde keer onvolledig spelen: telkens €100 en 5 strafpunten.
 18. Wijzigen van wedstrijduitslag nadat de kapiteins hebben getekend
  SANCTIE: forfait voor de thuisploeg + € 100 boete
 19. Nalaten een speler te sturen naar de spelregelavond voor de reeksen waarin dit verplicht is
  SANCTIE: 5 minpunten voor het team per niet afgevaardigde speler als het team voor 1 januari niet in orde is.
 20. Het niet verwittigen van het SQV-secretariaat van het verlaten of vervroegen van een wedstrijd.
  SANCTIE: €10 voor de thuisploeg

Overtredingen

 1. Gebruik van doping SANCTIE: zie decreet GES + Huishoudelijk Reglement Art. 55
 2. Oneerlijke praktijken SANCTIE: schorsing door sportcommissie of disciplinaire commissie
 3. Sterke spelers die door de club niet geassimileerd zijn SANCTIE: gedupeerden verliezen hun punten niet + € 100 voor de club die de speler niet geassimileerd heeft

Wanneer er een schorsing van x-aantal weken uitgesproken wordt, zullen deze weken bepaald worden door het SQV-secretariaat.

Onbetaalde facturen

 1. Wanneer een factuur op de laatste dag van de maand volgend op uitgiftedatum niet is betaald, wordt een aanmaning gestuurd. Voorbeeld: een factuur opgemaakt op 5 september wordt als ‘onbetaalde factuur’ beschouwd op 31 oktober en op 31 oktober wordt een aanmaning verstuurd.
 2. wanneer de factuur 30 dagen na de aanmaning nog niet is betaald, wordt de club als wanbetaler beschouwd en start de volgende procedure:
  • vanaf 30 dagen na de aanmaning wordt een conventionele verwijlinterest van 9% op jaarbasis (0,75% per maand) aangerekend, daarboven wordt er ook per aanmaning €10 aangerekend, nl. een administratieve kost voor het opmaken en opvolgen van de aanmaningen. Deze tekst wordt op elke factuur geplaatst. Elke laatste werkdag van de maand, te starten vanaf de tweede aanmaning, wordt een nieuwe overzicht opgestuurd met het oorspronkelijke factuurbedrag, vermeerderd met de maandelijkse verwijlinteresten en verhoging van €10 per aanmaning.
  • Indien de facturen van het voorbije boekjaar tegen 1 maart niet zijn betaald zal het bestuursorgaan de schorsing van de club aan de AV voorstellen. Een schorsing betekent: aan de club wordt geen Dunlop, geen Tecnifibre/Aquarius, geen provinciaal kampioenschap, geen VK junioren, … toegewezen en komt niet in aanmerking voor welke vorm van financiële ondersteuning ook.
  • Indien de facturen van het voorbije boekjaar niet zijn betaald op 1 juni kan de club geen ploegen inschrijven voor de interclub tijdens de inschrijvingsdagen.
  • Indien alle facturen voor de inschrijvingen van de ploegen en de interclubspelers niet zijn betaald op 1 september krijgen de ploegen geen punten. Ze krijgen punten voor het klassement vanaf het moment dat de verschuldigde bedragen op de rekening van de federatie staan. De facturen voor de spelers die achteraf en voor 31 augustus aan de interclublijsten worden toegevoegd, moeten voor 10 september worden betaald. Voor de spelers die voor 31 augustus van de interclublijst worden geschrapt ontvangt de club een kredietnota.
  • wanneer een geschorste club voor de tweede maal in gebreke wordt gesteld en alle openstaande facturen en de verwijlinteresten van het voorbije jaar niet betaald heeft tegen 1 maart van het volgende burgerlijk jaar, dan zal het bestuursorgaan de uitsluiting van de club op haar AV vragen. Waardoor de club:
   • geen effectief lid meer is van de federatie
   • niet meer kan inschrijven voor het volgende seizoen
   • de spelers transfervrij zijn
   • zich naar de volgende AV kan wenden om opnieuw lid te worden indien alle openstaande facturen en verwijlintresten betaald zijn
  • Wanneer een club de facturen betwist kan zij zich richten tot het uitvoerend comité, de interne beroepscommissie en eventueel de externe beroepscommissie conform de vooropgestelde procedure. Ingeval van betwisting via deze weg zijn de verwijlinteresten en de sancties opschortend. Indien de club in het ongelijk wordt gesteld wordt zij verplicht de facturen en de verwijlinteresten binnen de maand van de uitspraak te betalen.

Schorsing van een speler

Een schorsing opgelegd door de disciplinaire commissie heeft zowel betrekking op tornooien, interclubcompetitie en de Beker van Vlaanderen. Een schorsing van spelers wordt schriftelijk aan de betrokkenen bekendgemaakt. De schorsing geldt ook voor alle organisaties van Squash Belgium.

Stemrecht op de algemene vergadering

Een rechtspersoon-lid dat de verschuldigde bijdrage of bijdragen niet tijdig betaalt of niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet, wordt geacht ontslagnemend te zijn. Overeenkomstig geldt dit voor de leden die voorgedragen zijn door het bestuur van een door de algemene vergadering erkende feitelijke vereniging. Indien de feitelijke vereniging de verschuldigde bijdragen niet tijdig betaalt of niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet, verliest de feitelijke vereniging eveneens haar aansluitingserkenning bij de vereniging.