Integriteitsbeleid

Squash Vlaanderen heeft een aanspreekpersoon integriteit aangesteld (API). Bij deze API kunnen jongeren, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen uit de club terecht met een vraag, bezorgdheid of melding rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken. De API luistert naar een verhaal of vraag van de persoon in kwestie, vormt zich een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies, of verwijst door. Het is niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek te gaan. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar deskundigen (hulpverlening, politie, justitie,…).

Handelingsprotocol

Aanspreekpersoon integriteit van Squash Vlaanderen
Caroline Dewallens – Bleydenberglaan 17 – 3000 Leuven
+32 495 53 49 27

Vermoeden, ontdekking, vaststelling

  • Vermoeden: een persoon kan een vermoeden hebben dat er een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is binnen de sportfederatie, waarbij een lid/trainer/medewerker van Squash Vlaanderen betrokken is.
  • Ontdekking: een slachtoffer of getuige kan een situatie van (vermoedelijk) seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een persoon onthullen.
  • Vaststelling: een persoon kan een vaststelling doen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door getuige te zijn van misbruik of door een situatie aan te treffen.
  • De API vormt een beeld van de situatie (wat zijn de feiten?, wie zijn de betrokkenen?, zijn er getuigen?).

Ernst van de situatie en advies

  • Intern overleg: hier wordt er nagegaan wat de ernst van de situatie is en wordt er advies gegeven. Dit alles in overleg met de ethische commissie en onze API.
  • Indien nodig kan er extern advies opgevraagd worden bij ICES.

Interne afhandeling of externe melding

  • Afhankelijk van de ernst van de situatie en rekening houdend met het advies wordt er beslist of de zaak intern verder wordt afgehandeld, het tuchtreglement wordt opgestart, gemeld wordt binnen de hulpverlening en/of gemeld wordt bij politie of justitie.

Nazorg en evaluatie

  • Na afloop van de zaak wordt een evaluatie gemaakt van de procedure die gevolgd werd.