Jeugdsportproject

“ZET SQUASH OP 1”

Algemeen Het jeugdsportproject werd goedgekeurd voor het kalenderjaar 2019.  Deze vorm van  samenwerking tussen Sport Vlaanderen en de Squash Vlaanderen vzw bestaat reeds enkele jaren. In het kort komt het hierop neer: squashclubs die initiatieven uitwerken om hun kwalitatieve jeugdwerking te bevorderen kunnen hiervoor subsidies ontvangen uit het jeugdsportfonds. Met subsidies ontvangen bedoelen wij dat een aantal gemaakte kosten kunnen gerecupereerd worden na indienen van facturen en bewijsmateriaal. Alles staat beschreven in een reglement welk men als handleiding dient te gebruiken. Dit jeugdsportfonds wordt gerealiseerd dankzij de steun van de Vlaamse Overheid in samenwerking van Sport Vlaanderen en de bijdrage van de Squash Vlaanderen vzw. De eigen financiële inbreng van de sportfederatie in het jeugdsportfonds bedraagt minstens 25% van het project.  Het maximaal toegewezen subsidiebedrag gaat naar deelnemende squashclubs en zal verdeeld worden zoals beschreven in het reglement. Op basis van het inhoudelijke van het dossier van de club wordt een puntentoelage gegeven. In elke criteria worden meerdere punten toegekend en deze vormen een puntenaantal. Het puntentotaal van alle ingediende en goedgekeurde dossiers zal worden samengeteld tot een totaalscore. Het door het Sport Vlaanderen toegekende bedrag, bedoeld voor de clubs, wordt door deze totaalscore gedeeld. Het quotiënt daarvan is de waarde van 1 punt. Per dossier zal het bedrag dat overeenkomt met 1 punt vermenigvuldigd worden met het behaald aantal punten om de subsidie te kennen.

Jeugdsportfonds 2018

Top 5 clubs met beste resultaat in 2018

1. Future Sports
2. Recrean
3. De Schreef
4. Keep Fit
5. De Vaart

Jeugdsportfonds 2019

Clubs die willen deelnemen aan het jeugdsportproject 2019 moeten hun aanvraagformulier invullen en ten laatste 31 maart 2019 aan Rudy bezorgen. Indien er vragen zijn omtrent dit project kan je contact met ons opnemen en is een clubbezoek mogelijk. Hou rekening met volgende belangrijke aandachtspunten in het project van 2019:

 • In 2019 is er minder geld ter beschikking voor dit project, minder dan in 2018 en minder dan in 2017. Toch is het de moeite om in te schrijven omdat men gemaakte kosten volgens een bepaald percentage kan recupereren.
 • Sinds een paar jaar werd er een voorwaarde gesteld om te kunnen deelnemen aan het project. Aangezien in het jeugdsportproject begeleiding van jeugd op tornooien is opgenomen en de commissie jeugd het belangrijk vindt dat jeugdspelers deelnemen aan tornooien wordt de volgende voorwaarde gesteld om te kunnen deelnemen aan het project:  Gemiddeld 10 procent van het totaal aantal jeugdleden van de club moet deelnemen aan een Dunlop OF een Oliver/AA tornooi. Dus als je 20 jeugdspelers hebt dan moet je gemiddeld 2 spelers per tornooi hebben om subsidies te kunnen ontvangen vanuit het jeugdfonds. Als deze aantallen enkel in het Dunlop of Oliver/AA circuit gehaald worden is dat OK. Bij alle deelnemende clubs wordt de beginnende jeugd niet meegerekend bij de berekening van het totaal aantal jeugdspelers.
 • Nieuw sinds 2 jaar is het gegeven dat clubs punten kunnen verdienen door acties rond ethiek te ontwikkelen. Enkele voorbeelden:  het volgen van een clinic rond ethiek of gerelateerde problemen, acties rond integriteit of het aanduiden van een aanspreekpersoon integriteit, het opmaken of verspreiden van fair play affiche, publiceren van een gedragscode…
 • U moet op voorhand opgeven aan welke activiteiten u wenst deel te nemen en u moet achteraf facturen indienen voor elke onderdeel. Noteer alvast dat voor de vergoeding van lesgevers strikte regels gelden (Enkel officiële facturen kunnen in aanmerking komen)
 • Lees het reglement na, voor elk onderdeel is er een draaiboek gemaakt.
 • Wij raden de clubs aan om spelers die nog geen diploma hebben en actief zijn als trainer/coach in de club een VTS cursus te laten volgen, de kosten van deze cursus kunnen via het jeugdsportproject ingediend worden.
 • Het reglement van dit kalenderjaar is hetzelfde als van vorig kalenderjaar.

Contact: 

Rudy Cleymans

+32 14 85 96 01

rudy@squashvlaanderen.be

Aanvraagformulier

Meer informatie over het jeugdsportproject 2018 kan men lezen in de onderstaande documenten. De activiteiten van het jeugdsportproject mogen vanaf januari uitgevoerd worden, let wel op:  de checklisten moeten tijdig bezorgd worden aan het secretariaat. Heel belangrijk: lees de draaiboeken van elke activiteit goed na, hierin kan je vinden welke kosten in aanmerking komen voor terugbetaling.

Wat moet een club in het oog houden voor het verkrijgen van subsidies van het jeugdsportfonds 2019?

Stappenplan jeugdsport project kalenderjaar 2019  (januari 2019– december 2019)

 1. Dien het aanvraagformulier ten laatste dinsdag 31 maart 2019 in. Op het aanvraagformulier duidt de club aan welke acties ze willen organiseren in het kalenderjaar 2019.
 2. Voer de activiteit uit in het kalenderjaar 2019  (je mag al starten vanaf januari) volgens de reglementering (zie reglement jeugdsportfonds en draaiboeken per activiteit). Voor elke activiteit dient men een korte checklist door te geven aan het secretariaat. Er worden geen subsidies gegeven voor activiteiten die niet zijn doorgegaan.
 3. Het secretariaat kan indien gewenst zorgen voor promotiemateriaal en spreekt met de club af hoe dit ter plaatse geraakt.
 4. Hou alle facturen van gemaakte kosten goed bij. LET OP: de gemaakte kosten mogen enkel vallen onder de posten die vermeld zijn onder de “bestedingsmogelijkheden” (zie reglement jeugdsportfonds artikel 5) en moeten gemaakt zijn in 2019.
 5. Tegen 1 november 2019 stuurt SQV afrekeningsformulieren. Stuur deze samen met alle facturen ten laatste op 30 november 2019 naar het secretariaat.
 6. Na ontvangst en controle van de facturen zal SQV de subsidie aan de club uitbetalen (op voorwaarde dat SQV de subsidies jeugdsportfonds reeds van Sport Vlaanderen heeft ontvangen). Normaliter is dit voor eind januari 2018.