Tuchtreglement

Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke gedraging die de goede werking, de goede naam of de reputatie van de sportorganisatie in het gedrang brengt of strijdig is met de wetten, statuten, reglementen, gedragscodes en waarden die de organisatie of de sport op zich, als het gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het hulp bieden bij het begaan van een inbreuk. Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder tuchtrechtelijk sanctioneerbaar (hierna genoemd: “grensoverschrijdend gedrag”):

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag: hieronder wordt verstaan elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele bijbetekenis dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Onder andere alle strafrechtelijke inbreuken (zoals voyeurisme, kinderlokken (“grooming”), aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie, verkrachting, exploitatie van prostitutie en pooierschap) zijn gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Geweld: hieronder wordt verstaan elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen.

Het in dit reglement bedoelde grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend gedrag dat plaatsvindt/heeft plaatsgevonden binnen de context van de sportorganisatie, ongeacht of dit binnen of buiten de sportaccommodatie of -infrastructuur werd gepleegd. Grensoverschrijdend gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden uitgeoefend.

Al dan niet op verzoek van de onderzoeksinstantie kan een college van één bestuurder en een personeelslid van de sportorganisatie ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, een bestuurlijke ordemaatregel nemen door aan de degene die van grensoverschrijdend gedrag wordt verdacht met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking of wijziging van de uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing op te leggen, desgevallend beperkt tot de locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid moet worden gevreesd. Het college van één bestuurder en een personeelslid van de sportorganisatie kan ook een andere preventieve ordemaatregel treffen, indien en voor zover deze ordemaatregel nodig is om de orde en/of veiligheid binnen de vereniging te waarborgen dan wel te herstellen. De ordemaatregel dient daartoe noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn.

De persoon die voor het bestuur van de sportorganisatie wordt opgeroepen met het oog op een preventieve ordemaatregel heeft het recht om gehoord te worden. Deze bijeenkomst kan ook telefonisch of online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. De oproepingsbrief om te verschijnen wordt per e-mail of per aangetekend schrijven verzonden. De preventieve ordemaatregel is geen tuchtrechtelijke sanctie maar een bestuurlijke maatregel.

De preventieve ordemaatregel kan maximaal tot de uitspraak in navolgende tuchtprocedure in kracht van gewijsde is getreden, opgelegd worden. Zij vervalt automatisch indien er binnen de 30 werkdagen na het opleggen van de preventieve ordemaatregel geen tuchtzaak voor het (tuchtorgaan) aanhangig gemaakt wordt.

Tegen het college van één bestuurder en een personeelslid van de sportorganisatie genomen ordemaatregel staat beroep open bij de voorzitter van de disciplinaire commissie. Dit beroep is niet schorsend. Tegen de beslissing van de disciplinaire commissie staat binnen de federatie beroep open naar de interne beroepscommissie en externe beroepscommissie.

Als tuchtrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd:

  • Een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing.
  • Het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de sportorganisatie voor een duur van maximaal drie jaren.
  • Het verbod om één of meer aan leden van de sportorganisatie toegekende rechten uit te oefenen voor duur van maximaal drie jaren.
  • Het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportorganisatie voor een duur van maximaal tien jaren.
  • De schorsing voor een duur van maximaal vijf jaren.
  • De uitsluiting als lid van de sportorganisatie.

Ingeval minderjarigen of andere handelsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de feiten van grensoverschrijdend gedrag, worden de hierboven vermelde maximale straffen vermeld verdubbeld. Ingeval van recidive zal een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale straffen worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval van minderjarigen of andere handelsonbekwamen slachtoffer zijn). Wanneer er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende omstandigheid waarmee rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van de tuchtsanctie. De maximale straffen worden in dat geval vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers.