Visie Gezond Sporten

De verzameling van gegevens omtrent ‘Gezond Sporten’

De wetenschappelijke gegevens m.b.t. gezondheidsvoorwaarden die momenteel voor handen zijn specifiek voor de discipline squash, zijn uiterst schaars of onbestaande. Hetzelfde geldt voor de specifieke gevolgen van het squash op de gezondheid van de speler. Squash is een fysieke sport. Indien wij enkel de gegevens van de verzekeringsmaatschappij gebruiken van de voorbije jaren, dan mogen wij stellen dat squash een normale sport is, middelmatig en eerder laag wat de risico’s betreft.

Squash Vlaanderen volgt dan ook voornamelijk de richtlijnen en de bevindingen die binnen Europa centraal gesteld worden.

Op het vlak van analyse van sportspecifieke risico’s stellen dat:

 • Squash relatief veilig is door de omgeving waarbinnen men speelt.
 • Enkel het racket van de tegenstander kan soms een gevaar betekenen.
 • De meeste ongevallen zitten in de groep van spier- en peesletsels, soms gewrichten (en dan vooral het kniegewricht).
 • Het aantal lichamelijke ongevallen (een 25-tal op jaarbasis) ligt vrij laag.
 • Er zijn momenteel geen indicaties om het beleid te veranderen.
 • Algemene basisprincipes gelden voor het squash op het vlak van preventie van sportspecifieke risico’s. Deze komen allen aan bod in de VTS opleidingscursus onder het algemeen gedeelte. Men zou kunnen stellen dat de beste preventie erin bestaat om te werken met gediplomeerde trainers.

Volgende items staan op 1 bij het squash:

 • Belang van een goede opwarming.
 • Goede vochtopname (ook voor de wedstrijd).
 • Algemene sportprincipes hanteren bij trainingsvormen en wedstrijdvormen.
 • Niet sporten indien men ziek is en bij klachten naar een arts gaan.

De medische commissie

Squash Vlaanderen heeft een medische commissie opgericht om vorm te geven aan de opdracht om medisch verantwoord sporten te promoten/waarborgen.

Doelstelling en opdrachten van deze commissie:

 • Leden informeren m.b.t. gezond sporten op alle niveaus, van recreant tot topsporter.
 • Advies geven aan het bestuursorgaan in geval van specifieke vragen m.b.t. het welzijn van de sporter.
 • Alle leden stimuleren voor een medische keuring.
 • Leden informeren m.b.t. doping en de procedure van dopingcontroles.
 • Opvolgen van verslagen van dopingcontroles van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Zorgen voor de uitvoering van de schorsingen in geval van een positief dopingverslag.
 • Bevorderen van de sportiviteit en de fair play.

Sportmedische geschiktheidscriteria

Absolute en relatieve sportmedische geschiktheidscriteria.
Welke criteria sluiten deelname aan de sporttak uit?
Welke zijn de zware tegenindicaties?

Algemeen: Squash Vlaanderen heeft ervoor gekozen om de reglementering van de Europese Squashfederatie en van de Wereldsquashfederatie te volgen. Indien er reglementen omtrent geschiktheidscriteria bestaan of opgenomen worden door de Europese Squashfederatie (ESF) of de Wereldsquashfederatie (WSF), dan zal Squash Vlaanderen deze volgen.

Specifiek: momenteel zijn er vanuit de medische wereld geen criteria die specifiek voor het squash opgelegd worden als geschiktheidscriteria. Om die reden meent de federatie geen criteria te moeten of kunnen formuleren. De vereniging engageert zich om inzake deze materie de nationale en internationale reglementering te volgen. Dit is opgenomen in de statuten.

Tegenindicaties: momenteel zijn er vanuit de medische wereld geen tegenindicaties aangeduid.

Vanuit het bestuursorgaan werd destijds geopteerd om dames die zwanger zijn niet te laten deelnemen aan wedstrijden.

Sportmedische keuring

De inhoud en de frequentie van de sportmedische keuring.

In onze federatie is er geen verplicht ingevoerde sportmedische keuring. Voor de jongeren die deel uitmaken van de nationale selectie is medisch onderzoek verplicht voor de Vlaamse spelers. Het medisch onderzoek voor de beloftevolle jongeren (die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap) omvat jaarlijks een verplicht onderzoek van het hart.

De inhoud en de frequentie van de preventieve gezondheidscontrole.

In onze federatie is er geen verplicht ingevoerde preventieve gezondheidscontrole. De federatie volgt hierin de regels van de Europese Squashfederatie. Wij menen dat het toekomt aan de artsen om hun patiënten te informeren indien de discipline squash voor een cliënt beter niet beoefend wordt. Dit belet niet dat de verantwoordelijken van de federatie ‘als goede huisvader’ zullen optreden indien zij menen dat de gezondheid in het gedrang komt.

De minimale voorwaarden inzake preventieve gezondheidscontrole waar sporters moeten aan voldoen voor de deelname aan sportmanifestaties.

Welke gezondheidsparameters worden gehanteerd en wanneer worden ze als afwijkend beschouwd?

Er zijn geen minimale voorwaarden wat preventieve gezondheidscontrole betreft. Wij zijn niet in het bezit van medische of wetenschappelijke indicaties om dit reglementair te voorzien. Indien deze gegevens ter beschikking zouden zijn, dan zal het bestuursorgaan niet nalaten om een bevoegde commissie voorstellen te laten formuleren tot aanpassing van het reglement of tot aanpassing van de organisatievormen.

Leeftijdsgrenzen

Welke leeftijdsgrenzen zijn van toepassing?

Binnen het kader van de competitie van Squash Vlaanderen geldt het volgende:

 • Jongens mogen bij de heren competitie spelen vanaf de leeftijd van 12 jaar.
 • Meisjes mogen bij de dames competitie spelen vanaf de leeftijd van 12 jaar.
 • Jongeren die deel uitmaken van een selectieprogramma dat door Sport Vlaanderen erkend is, ‘kunnen’ vanaf de leeftijd van 8 jaar deelnemen aan de competitie.
 • Voor wat betreft de deelname aan de tornooien bij de volwassenen, gelden dezelfde minimum leeftijdsgrenzen voor de jeugd zoals hierboven vermeld.